Školská rada

Zřízení školské rady:

V souladu se školským zákonem č. 561 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání byla k 1.1. 2006 v naší škole zřízena školská rada.

Počet členů je stanoven na tři.

Aktuální složení školské rady:

Jednací řád školské rady při ZŠ Antonínská 3 , 602 00 Brno

Článek 1

Zasedání školské rady

 1. Zasedání školské rady svolává její předseda prostřednictvím sekretariátu školy.
 2. Pozvánku na zasedání obsahující místo, čas, program zasedání, případně další nutné materiály, obdrží členové, ředitel školy,pokud je vyzván, a přizvaní zástupci odborné veřejnosti nejpozději 10 dnů předem.
 3. Zasedání řídí a program stanovuje předseda, v nepřítomnosti jím pověřený člen školské rady.
 4. Zasedání jsou neveřejná, pokud školská rada hlasováním nerozhodne jinak.
 5. Školská rada je schopna se usnášet, pokud jsou přítomny alespoň 2/3 všech jejích členů.
 6. Školská rada jedná v souladu se školským zákonem č. 251/2004 sb. §167.

 

Článek 2

Závěry školské rady

 1. Závěry ze zasedání formuluje předseda.
 2. O závěrech se hlasuje, k jejich přijetí je třeba nadpoloviční většina přítomných členů školské rady. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy nebo v jeho nepřítomnosti hlas předsedajícího.Přizvaní zástupci odborné veřejnosti ani ředitel školy nemají hlasovací právo.
 3. O závěrech přijatých na zasedání školské rady je bez zbytečného odkladu písemně informován ředitel školy, veřejnost pak prostřednictvím webových stránek školy.

 

Článek 3

Zápis ze zasedání školské rady

 1. Z každého zasedání se pořizuje zápis, k němuž se přikládá prezenční listina.
 2. Zápis podepisuje předseda nebo v jeho nepřítomnosti předsedající a zapisovatel.
 3. Zápis se rozesílá všem členům školské rady.
 4. Za vyhotovení zápisu a rozeslání zápisu odpovídá zapisovatel.
 5. Za uložení všech zápisů ze zasedání školské rady do dokumentace školy zodpovídá předseda.

 

Článek 4

Přijetí a změna jednacího řádu

 1. K přijetí jednacího řádu je nutná nadpoloviční většina hlasů všech členů školské rady.
 2. Ke změně jednacího řádu je třeba nadpoloviční většina hlasů všech členů školské rady.

 

V souladu s jednacím řádem se školská rada schází dvakrát ročně a zápisy schůzek jsou k nahlédnutí u PaedDr. Jarmily Brnické.