Erasmus+

erasmus

Naší škole se podařilo získat grant EU ERASMUS+ pro učitele. Téměř po ročních přípravách pedagogové mohli odjet na studijní pobyty do Irska a Rakouska. Chtěli bychom se s vámi podělit o naše zkušenosti a zážitky, které vás možná budou motivovat k zapojení se do podobného projektu.

Jako první odjeli o hlavních prázdninách získávat nové poznatky a zkušenosti dvě učitelky německého jazyka na prvním stupni Marie Kottová a Jana Francová. Jejich cesta mířila do rakouské Vídně.  Absolvovaly zde dvoutýdenní intenzivní metodicko-didaktický kurz propojený s poznávacími aktivitami rakouských reálií a kulturních tradic ve vzdělávacím institutu Actilingua. V kurzu se ve Vídni sjeli lidé z celé Evropy a tak byl kurz o to zajímavější, protože si všichni účastníci předávali zkušenosti ze svých zemí v nejrůznějších oblastech (kultura, politika, vzdělávací systém apod.).  Kurzy vedli mladí a nadšení lektoři, kteří měli své hodiny skvěle nachystané a dokázali nejen předat stěžejní informace, ale navíc své studenty nadchnout a pobavit zároveň. Každý den byl nabídnut organizovaný večerní program – nejrůznější prohlídky galerií a muzeí, komentované procházky městem, výlety do blízkého okolí Vídně, projekce nejznámější rakouských filmů, nebo kurzy vídeňského valčíku či vaření.

Vídeňský kurz byl pro nás pedagogy samozřejmě formou zdokonalení našich komunikačních dovedností a zdrojem získání nových informací do výuky, ale také sebou přinesl hodně pozitivních vedlejších zkušeností.  Dokonaleji jsme poznali hlavní město Rakouska, a proto nyní můžeme vzít svoje žáky i na méně známá a přesto zajímavá vídeňská místa.  Blíže jsme se seznámili s vídeňskou mentalitou. Prověřili jsme si zde svoje komunikační schopnosti v každodenních situacích. V jazykové škole jsme používali spisovnou němčinu, kterou předáváme svým žákům ve škole, ale v běžné konverzaci ve městě či v hotelu jsme se seznamovali se současnou hovorovou rakouskou němčinou.

Nebudeme zastírat, že jsme do Rakouska odjížděli plni očekávání, ale také s mírnými obavami z průběhu kurzu. Ovšem tyto obavy byly naprosto zbytečné, protože celá organizace z rakouské strany byla téměř dokonalá od zajištění ubytování, přes skvělou výuku až po vystavení závěrečného certifikátu. Všichni organizátoři a zaměstnanci školy Actilingua, ale také hotelu, kde jsme byli ubytováni, nám vždy ochotně a s úsměvem vyšli vstříc.

Bez nadsázky můžeme napsat, že po našem příjezdu zpět do Čech jsme se vrátili s dokonalejší mluvenou němčinou, ale také sebevědomější a plni nových nápadů a inspirací do naší výuky němčiny. Více ve Fotogalerii.

Další dva pedagogové odcestovali na studijní pobyt koncem srpna.

Do Irska se vydala Irina Sialini, vyučující angličtiny a Jana Horáková, vyučující matematiky a zeměpisu. Každý z pedagogů se na Smaragdový ostrov vydal s jiným cílem.

Irina Sialini si vybrala didakticko-metodický kurz, zaměřený na hudbu a dramatizaci  ve výuce angličtiny pro 1. a 2. stupeň ZŠ.

Jana Horáková používá ve výuce matematiky a zeměpisu metodu CLIL a potřebovala především zlepšit svoje komunikační dovednosti. Vybrala si proto intenzívní kurz všeobecné angličtiny.

Kvůli zaměření se obě kolegyně ocitly v rozdílných skupinách, což se nakonec ukázalo jako plus, protože si mohly vyměňovat odlišné zkušenosti, cenné informace a postřehy ze svých kurzů.

Rády bychom představily jazykovou školu, kterou jsme po dlouhém zvažování vybraly. Škola C.E.S. se nachází v hlavním městě Dublinu a jde o jednu z největších institucí svého druhu v Irsku. Do této školy ročně přijíždí tisíce studentů z celého světa, o které se pečlivě stará profesionální tým lektorů a skupina dobrovolníků, která pro studenty organizuje odpolední kulturní program.

V průběhu obou kurzů se setkávali lidé z různých zemí, jako např. Španělska, Itálie, Japonska, Jordánska atp.

V rámci didakticko-metodického kurzu jsme vzájemně porovnávali vzdělávací systémy a dělili jsme se o zkušenosti z výuky. Nejvíce se mi ale líbilo praktické zaměření kursu. Vyzkoušeli jsme si být v roli svých žáků – hráli jsme hry a plnili různé úkoly, které nám zadal vyučující. Obvyklým závěrem takového výukového bloku byla pak reflexe každého z účastníků a jeho příspěvek, jak je možné přizpůsobit látku a metodu různému věku či jazykové úrovni žáků.

Kurz obecné angličtiny, který zvolila Jana Horáková, byl zaměřen na všechny  jazykové dovednosti: psaný projev, poslech a především mluvený projev.

Oba kurzy nás podrobně seznámily s kulturou, historií, významnými osobnostmi Irských dějin i současnosti, gastronomií, zajímavými přírodními fenomény, irskou mentalitou, tradicemi a zvyky.

Můžeme prohlásit, že náš studijní pobyt v Irsku byl zkušeností k nezaplacení. Do Brna jsme se vrátily plny nových nápadů a podnětů, nabité energií a s chutí rozvíjet se dále. Více ve Fotogalerii.

 

Zdroj projektu: EU – Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Logo OP VK

Číslo projektu: 2015-1-CZ01-KA101-013614

Datum realizace: 1. 6. 2015 – 31. 5. 2017

Cíl projektu: 

Projekt Erasmus+ si klade za cíl zvýšit kvalitu a přiměřenost kvalifikací a dovedností. Dvě třetiny prostředků z tohoto programu jsou určeny na stipendia více než 4 milionům osob za účelem studia, odborné přípravy, práce či dobrovolnické činnosti v zahraničí v období 2014–2020 (oproti 2,7 milionu v období 2007–2013). Pobyt v zahraničí může trvat od několika dnů až po jeden rok.

Programu Erasmus+ se mohou zúčastnit studenti, učitelé, učni, dobrovolníci, vedoucí mládeže a funkcionáři amatérských sportovních organizací. Lze z něj také poskytnout finanční prostředky na partnerství vzdělávacích zařízení, mládežnických organizací, podniků, místních a regionálních úřadů a nevládních organizací, jakož i na reformy v členských státech s cílem modernizovat vzdělávání a odbornou přípravu a podpořit inovace, podnikatelské schopnosti a zaměstnanost.

Jednou z klíčových aktivit v rámci projektu Erasmus+ je mobilita zaměstnanců vzdělávacích zařízení, tj. vyslání vybraných zaměstnanců do zahraničí. Pobyt, jehož náplní je intenzívní vzdělávání v oblasti výuky cizího jazyka nebo výuky předmětů v cizím jazyce bude realizován v Irsku (pro jazyk angličtina) a v Rakousku (pro němčinu).

Obsah projektu:

Programu mobility pedagogických pracovníků se zúčastní celkem 4 zaměstnanci ZŠ Antonínská. Dvě vyučující německého jazyka pro první stupeň, jedna vyučující angličtiny pro první i druhý stupeň a vyučující programu CLIL.

Pro realizaci projektu jsme se rozhodli z důvodu proniknutí do nových trendů ve vzdělávání, z nutnosti zařadit výuku cizích jazyků do evropského kulturněhistorického rámce, posilnit mezipředmětovou vazbu a zvýšit kompetenci pedagogů ve všech oblastech vztahu k žákům i rodičům.

Zásadním důvodem pro realizaci projektu byla nutnost připravit pedagogy na práci v náročném prostředí globální komunikace. Pedagogové přihlášení do projektu ukončili pedagogické vzdělání v době, kdy požadavky na charakter a výsledky výuky byly odlišné od potřeb současné generace dětí, které se orientují v mobilních aplikacích, sociálních sítích a ostatních komunikačních prostředcích mnohem lépe, než jejich učitelé. Řada z nich, po pobytech v zahraničí a kontaktem s multikulturním a jazykově odlišným prostředím již není schopna absorbovat učebnicové didaktické stereotypy. Je nutné, aby škola byla schopna nabídnout atraktivní, smysluplnou, moderní a flexibilní metodu, kterou zajistí kvalifikovaní a neustále vzdělávaní učitelé. Výjezd do zahraničí jim umožní získat rozhled v otázkách kulturních, ekonomických, sociálních, náboženských atp. Umožní jim intenzívní studium cizího jazyka, jehož znalost je nezbytná pro komunikaci s partnery v zahraničí, vydavateli studijních materiálů, proměňující se společností v Evropě. Umožní jim plně rozvinout návyky, které získali absolvováním kurzů v ČR a rozvinout je v mezinárodním měřítku. Clil metoda, kterou naše škola realizuje není možná bez bezpečné znalosti jazyka. Pedagogové ji mají metodicky zvládnutou, ale schází jim bohatá a moderní lexika. Cílem projektu je osvojení a následná implementace nově získaných poznatků, zkušeností a využití kontaktů v zahraničí. Cílem programu Erasmus+ je mj. zvýšení kvalifikace pracovníků, což je hlavním cílem projektu s ohledem na bezprostřední praktické použití poznatků, jejich dlouhodobé udržení a rozvoj.

Zaměřit se hodláme především na europeizaci výuky v oblasti reálií, užívaných metod a konceptů, na zvýšení kvality komunikačních dovedností pedagogů a na rozvoj školy v rámci mezinárodního evropského prostoru.

Jednou z klíčových potřeb účastníků projektu je zvýšení jazykové kompetence.

Odborné zabezpečení: Dům zahraniční spolupráce (DZS) je příspěvková organizace, zřízená Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a plní úkoly, které plynou ze zajišťování školských, vzdělávacích a dalších styků se zahraničím podle pokynů ministerstva. 

Cílová skupina: pedagogičtí pracovníci ZŠ