Recyklohraní

Recyklohraní je školní recyklační program pod záštitou MŠMT České republiky, jehož cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení. Žáci, rodiče i učitelé mohou do sběrných nádob, které jsou umístěny ve vestibulu školy, odkládat staré baterie a drobné elektrospotřebiče. Ty jsou po naplnění odvezeny k recyklaci. Žáci jsou během školní docházky také vedeni ke třídění starého papíru, plastů, hliníku, textilu a k pozitivnímu vztahu k životnímu prostředí.