Přírodopis

Charakteristika předmětu

Na druhém stupni prohlubuje znalosti žáků získané v prvouce. Výuka je zaměřena na osvojení pojmů obecné biologie a rozšířena o fakta z mikrobiologie, zoologie, botaniky a biologie člověka. Důraz je kladen na osvojení základních znalostí, orientaci v systematice a zejména na propojení výuky v rámci mezipředmětových vztahů s ostatními přírodními vědami. V devátém ročníku je učivo doplněno o základní znalosti neživé přírody – geologie a mineralogie a vývoje života na Zemi. Výuka je podle možností doplněna o praktické využití znalostí při laboratorních pracích a terénních cvičeních. Žáci navštěvují výukové programy, účastní se tematických besed, absolvují laboratorní práce v odborných pracovištích a středních školách. Přírodovědná témata jsou každoročně zadávána jako témata závěrečných prací žáků devátého ročníku.

Vyučuje se od 6. do 9. ročníku podle učebnic:

6. ročník: 2 hodiny týdně

DOBRORUKA,L.J., CÍLEK,V., HASCH,F., STORCHOVÁ,Z. Přírodopis I. 1. vydání. Praha: Scientia 1997. 127 s. ISBN 80-7183-092-5

7. ročník: 1 hodina týdně

DOBRORUKA,L.J., GUTZEROVÁ, N., HAVEL, L., KUČERA, T., TŘEŠTÍKOVÁ, Z. Přírodopis II. 1. vydání. Praha: Scientia 1998. 151 s. ISBN 80-7183-134-4

8. ročník: 2 hodiny týdně

DOBRORUKA,L.J., VACKOVÁ,B., BARTOŠ,P.,  KRÁLOVÁ,R., Přírodopis III. 1. vydání Praha: Scientia 1999. 159 s. ISBN 80-7183-167-0

9. ročník: 1 hodina týdně

CÍLEK, V. , MATĚJKA,D., MIKULÁŠ, R., ZIEGLER, V. Přírodopis IV. 1. vydání. Praha: Scientia 2000. 135 s. ISBN 80-7183-204-9

Mohlo by vás zajímat?

Učební materiály:

 

Zajímavé odkazy: