Prvouka

Charakteristika předmětu

Prvouka je vyučována v rozsahu dvou hodin týdně v první až třetí třídě. Ve čtvrté a páté třídě pak na obsah předmětu navazuje vlastivěda a přírodověda. Hlavní okruhy učiva v jednotlivých ročnících:

 1. ročník:

 • Škola(poprvé ve škole, naše třída, slušné chování, školní den, práce a odpočinek)
 • Cesta do školy(přecházení vozovky, bezpečnost na vozovce, dopravní prostředky)
 • Podzim(práce na zahradě, ovoce a zelenina, listnaté a jehličnaté stromy)
 • Zima(zimní příroda, zimní radovánky, zimní svátky)
 • Jaro(jaro v přírodě, jaro na zahradě a na poli, zvířata a jejich mláďata, jarní svátky a zvyky)
 • Léto(léto v přírodě, léto na zahradě a na poli, prázdniny)
 • Rodina(členové rodiny, oslavy v rodině, práce v domácnosti)
 • Čas(roční období, měsíce, dny, hodiny, čas v životě lidí)
 • Člověk(zdraví a strava, nemoc a úraz, lidské tělo)
 • Domov(místo, kde bydlím; náš dům, byt; město a vesnice)

2. ročník:

Učivo 2. roč. prohlubuje vědomosti učiva 1. roč. Žák by měl zvládnout tyto 4 části:

 • Pravidla chování ve škole a na ulici (dopr. prostředky, značky)
 • Čtyři roční období ( změny v přírodě, rostliny, zvířata, počasí). Umí poznat základní byliny, jehličnaté a listnaté stromy, rozezná ovoce a zeleninu. Pozná základní domácí zvířata a jejich mláďata, zástupce zvířat ve volné přírodě.
 • Čas. Umí vyjmenovat dny v týdnu, měsíce, zařadí je do roč, období, pozná čas na hodinách.
 • Domov ( ČR, Praha, rodina a její členové, povolání)

Učebnice i PS jsou připraveny tak, aby se děti naučily číst s porozuměním (hádanky, doplňovačky, otázky).

 3. ročník:

 • Místo, kde žijeme – vesnice, město, krajina v okolí domova, turistická mapa, orientace v krajině
 • Naše vlast
 • Lidé kolem nás – rodina, odlišnost a tolerance, ohleduplnost k jiným národům, práva a povinnosti, povolání
 • Živá a neživá příroda – suroviny a výrobky, voda, vzduch, půda, Slunce a Země, horniny a nerosty
 • Veličiny a jejich měření – délka, hmotnost, objem, teplota
 • Vlastnosti živých organismů – rostliny, živočichové, houby, člověk
 • Ochrana přírody

 

Vyučuje se podle učebnic:

1. ročník:

Pracovní sešit: Člověk a jeho svět pro 1. ročník základní školy, nakladatelství Didaktis, ISBN 978-80-7358-032-2

2. ročník:

Pracovní sešit: PRVOUKA 2, nakladatelství Nová škola Brno, ISBN 978-80-87591-18-5

Učebnice: PRVOUKA 2, nakladatelství Nová škola Brno, ISBN 978-80-87591-20-8

3. ročník:

Učebnice: Prvouka 3, nakladatelství Nová škola Brno, ISBN – 80-87591-26-0

Pracovní sešit: Prvouka 3, pracovní sešit pro 3. ročník základní školy, nakladatelství Nová škola Brno 2013, ISBN 978-80-87591-27-7

 

Mohlo by vás zajímat?

Učební materiály:

 

Zajímavé odkazy: