Výchova ke zdraví

Charakteristika předmětu

Předmět Výchova ke zdraví je vyučován na druhém stupni od sedmého po devátý ročník s časovou dotací jedna hodina týdně. Při výuce je kladen důraz na osobnostní rozvoj žáka, na rozvoj praktických dovedností a jejich aplikaci v modelových situacích i v každodenním životě člověka. Žáci poznávají sami sebe, seznamují se s nebezpečím, které ohrožuje zdraví v běžných i mimořádných událostech. Poznávají základní životní hodnoty, vytváří si postoje, upevňují správné návyky, rozvíjí dovednosti odmítat škodlivé látky a čelit vlastnímu ohrožení. Rozšiřují a prohlubují poznatky o rodině, škole a společnosti. K dosahování našich cílů využíváme nejrůznější metody a formy práce (jako je např. dramatizace, řízená diskuse, tvorba prezentací, dialog, práce ve dvojicích, skupinová práce,….).

 

Mohlo by vás zajímat?

Učební materiály:

 

Zajímavé odkazy: