O škole

znak-mc-brno-stredZřizovatelem školy je Statutární město Brno, městská část Brno-střed.

Škola je plnotřídní, její kapacita je 500 žáků. Sdružuje školní družinu a výdejnu stravy.

Základní profilací školy je rozšířená výuka cizích jazyků. Tato profilace má dlouholetou tradici. Ve školním roce 1962/1963 byla na ZŠ Antonínská zavedena rozšířená výuka jazyků – od třetího postupného ročníku se žáci učili německý, anglický nebo ruský jazyk. V šestém ročníku se přidával druhý jazyk – kombinace AJ, RJ nebo NJ, RJ. V sedmdesátých letech byla zavedena pouze kombinace RJ, NJ.

Po roce 1989 byla opět obnovena výuka anglického i německého jazyka. V současnosti je jazyková výuka u nás zahajována již od 1. ročníku. Od září 2006 škola pracuje podle vlastního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání – Výhra pro naše děti, podle kterého je výuka cizího jazyka od prvního ročníku povinná. Druhý cizí jazyk se začínají žáci učit od 5. ročníku. Hodinová dotace cizojazyčné výuky je v 1. a 2. ročnících dvě hodiny týdně, od 3. ročníku je dotace tříhodinová. Jazyky jsou vyučovány plně aprobovanými učiteli, pro výuku jazyků je vytvořena odborná učebna, ve které mají žáci k dispozici interaktivní tabule, spoustu časopisů a cizojazyčných knížek. Pro ověření jazykových znalostí se žáci s učiteli účastní mezinárodních projektů, zahraničních výjezdů a skládají mezinárodní jazykové zkoušky.

Vedle AJ a NJ jsou ostatní jazyky žákům nabízeny formou zájmových kroužků, které jsou každoročně otvírány podle počtu zájemců (španělština, francouzština, italština, ruština).

Od ledna roku 2010 škola uzavřela dohodu o vzájemné spolupráci s Pedagogickou fakultou MU. Smí užívat čestný název FAKULTNÍ ŠKOLA PEDAGOGICKÉ FAKULTY MASARYKOVY UNIVERZITY. V naší škole každoročně vykonávají studenti PdF svou pedagogickou praxi – viz fotogalerie. Škola je zařazena do SBOŠ – SÍŤ BRNĚNSKÝCH OTEVŘENÝCH ŠKOL. Jsme také školou PASCH: Partner der Zukunft.

Škola pro žáky pořádá pravidelně každým rokem lyžařský výcvikový kurz, školy v přírodě, poznávací zájezdy do zahraničí.

V oblasti zájmové činnosti si mohou žáci každoročně vybrat například – Informatiku, Keramiku, Stolní tenis, Šachy, Sportovní hry, Jazykové kroužky, Školní časopis.

Dětem z I. stupně je k dispozici školní družina. Činnost je zde zaměřena na etickou výchovu a na zájmové a relaxační aktivity. Tradicí se stalo organizování „Mezinárodního tanečního festivalu neprofesionálních tanečních skupin dětí ŠD a ŠK“. Každý měsíc je připravována společná akce pro všechna oddělení.

 Malé přiblížení školního prostředí Vám poskytne naše fotogalerie.