Poskytování informací

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

 1. Název

Základní škola a mateřská škola Brno, Antonínská 3, příspěvková organizace

 1. Důvod a způsob založení

Důvod založení: poskytování základního vzdělání dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a příslušnými prováděcími právními předpisy.
Zřizovatel školy: Statutární město Brno, Městská část Brno – střed, se sídlem v Brně, Dominikánská č. 2, 601 69 Brno
Zřizovací listina: Zřizovací listina vydaná Statutárním městem Brnem – Městskou částí Brno-střed, kterou se dnem 1.7.1993 zřizuje Základní škola Brno, Antonínská 3, příspěvková organizace

 1. Vnitřní organizační struktura
 • Statutární orgán – ředitel školy
 • Zástupce statutárního orgánu – zástupkyně ředitelky školy
 • Vedoucí vychovatelka
 • 2x Výchovné poradkyně
 • Speciální pedagožka
 • Pedagogičtí pracovníci
 • Ekonomka
 • Hospodářka
 • Provozní pracovníci
 1. Kontaktní údaje

Poštovní adresa:
Základní škola a mateřská škola Brno, Antonínská 3, p.o.
Antonínská 3
602 00 Brno

Adresa úřadovny pro osobní návštěvu:
Základní škola a mateřská škola Brno, Antonínská 3, p.o.
Antonínská 3
602 00 Brno

Úřední hodiny:
ÚT, ST, ČT      7:30 – 15:00 hod.

Telefonní čísla:
tel. +420 530 508 970 – kancelář školy
tel. +420 530 508 950, 778 158 262 – ředitel školy
tel. +420 530 508 960 – zástupce ředitele školy

Datová schránka:
tjrmj28

Emailová adresa školy:
zsantoninska@zsantoninska.cz
podatelna@zsantoninska.cz

Internetová stránka:
https://www.zsantoninska.cz

 1. Bankovní spojení

4851271122/5500

 1. IČO

48512711

 1. DIČ

Nejsme plátci DPH.

 1. Hlavní dokumenty

  8.1. Seznam hlavních dokumentů

  8.2. Rozpočet

  8.3. Rozpočtový výhled

 1. Žádosti o informace

Informace lze žádat v kanceláři školy v úředních hodinách. Podmínky a způsob poskytování stanoví zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

 1. Příjem žádostí a dalších podání

Žádosti a další podání je možné doručit osobně do kanceláře školy v úřední hodiny, zaslat písemně na adresu školy, elektronicky na emailovou adresu zsantoninska@zsantoninska nebo telefonicky na telefonním čísle kanceláře školy +420 530 508 970.

 1. Opravné prostředky

Odvolání proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí.
Odvolání se podává k nadřízenému orgánu prostřednictvím povinného subjektu. Opravné prostředky lze podat na stejných adresách jako žádosti o informace – viz výše.
Odvolání lze podat pouze písemnou formou. Odvolání musí obsahovat jméno a příjmení žadatele, adresu nebo název a sídlo fyzické či právnické osoby (bylo-li o informaci žádáno jejím jménem), v čem je spatřeno porušení zákona, čeho se žadatel domáhá a podpis žadatele. Pokud všechny tyto údaje odvolání neobsahuje nebo není podáno písemně, škola odvolání odloží.

 1. Seznam používaných formulářů
 1. Popisy postupů

Platné a účinné znění správního řádu na portálu veřejné správy

 1. Přehled nejdůležitějších předpisů

Přehled nejdůležitějších předpisů ve školství 

 1. Úhrady za poskytování informací

Úhrada za odeslání informací na adresu uvedenou žadatelem:
Výše úhrady se řídí platným sazebníkem České pošty. Náklady na balné jsou stanoveny ve výši 15,- Kč.
Úhrada za pořízení kopií:
za pořízení jedné strany černobílé kopie A4 – 1,- Kč
za pořízení oboustranné černobílé kopie A4 – 2,- Kč
za pořízení jednostranné barevné kopie A4 – 3,- Kč
za pořízení oboustranné barevné kopie A4 – 6,- Kč
Úhrada za pořízení technických nosičů dat
CD 10,- Kč
DVD 15,- Kč
Úhrada za mimořádně rozsáhlé vyhledávání
Pokud je poskytnutí informace spojeno s mimořádně rozsáhlým vyhledáváním informace, činí náklady za každou celou hodinu a každou další započatou hodinu mimořádného vyhledávání 200,- Kč.
Celková výše úhrady za poskytnutí informací je dána součtem všech jednotlivých nákladů. Poskytnutí informace je podmíněno zaplacením požadované částky v hotovosti na pokladně školy.

 1. Licenční smlouvy

  16.1. Vzory licenčních smluv

  Žádné nejsou.

  16.2. Výhradní licence

  Žádné nejsou

 1. Výroční zpráva