Projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně

Realizátorem projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně (CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000092) je statutární město Brno, Dominikánské náměstí 1, 602 00 Brno.

Realizace projektu

09/2017 na dobu neurčitou

Cíle projektu

  • Spolupráce a součinnost všech partnerů při  realizaci aktivit akčního plánování za účelem zvyšování kvality vzdělávání dětí a žáků na území statutárního města Brna.

Aktivity projektu

Partnerské školy budou spolupracovat při realizaci aktivit na podporu dlouhodobých prioritních oblastí rozvoje, které byly v rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně na území statutárního města Brna definovány:

  • vytváření podmínek pro podporu dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem
  • kvalitní vzdělávání pedagogických pracovníků
  • komunikace a spolupráce s rodiči
  • podpora rozvoje čtenářské a matematické gramotnosti
  • podpora společného vzdělávání a rovnost příležitostí pro všechny děti a žáky
  • podpora polytechnického vzdělávání ve školách a podpora nadaných dětí a žáků