Školní družina

„Život dítěte je jako prázdný list papíru, na kterém každý kolemjdoucí zanechá svou značku.“ (staré čínské přísloví).

Naše školní družina pracuje podle vlastního vzdělávacího program, který má stejný název jako školní vzdělávací program Výhra pro naše děti. Je zaměřen na etickou výchovu, ale v naší činnosti nezapomínáme ani na jiné aktivity.

Naše školní družina má bohatou a pestrou činnost – sportovní činnosti, výtvarné činnosti, pracovní aktivity a jiné. Organizujeme i akce pro jiné školní družiny města Brna a okolí. Některé se staly tradicí – jsme spoluorganizátoři Mezinárodního tanečního festivalu a Olympiády v lehkoatletickém trojboji.

Nabízíme dětem i rozmanité kroužky. Uvědomujeme si, že čas, který děti tráví v odděleních školní družiny, je převážně jejich volným časem, proto se snažíme, aby ho trávily co nejhodnotněji a s pocitem volnosti. O to všechno usiluje tým kvalifikovaných vychovatelek.

Provozní doba školní družiny:

 • provoz ranní družiny začíná otevřením školy v 6.30 h,
 • děti přicházejí do družiny do 7.20 h, kdy začíná ranní činnost,
 • v 7.45 h žáci odcházejí do svých tříd v doprovodu službu konající vychovatelky,
 • výchovně vzdělávací činnost probíhá do 16.00 h v jednotlivých odděleních,
 • od 16.00 do 17.30 h jsou děti ve společných odděleních,
 • provoz ŠD končí v 17.30 h.

Vyzvedávání dětí ze ŠD

Rodiče si mohou děti vyzvedávat podle řádu ŠD:

 • po skončení vyučování svého dítěte, po 4. nebo po 5. vyučovací hodině, pokud dítě nejde na oběd se svým oddělením,
 • po obědě oddělení, které dítě navštěvuje (odchody na obědy – na nástěnce u vrátnice),
 • po 15. hodině,
 • podle programu oddělení bývají děti od 13.30 do 15.00 h i mimo budovu školy,
 • pokud dítě odejde do ZUŠ nebo do zájmových kroužků mimo budovu školy, do ŠD se z organizačních důvodů už nevrací,
 • pokud má dítě kroužek v budově školy, z družiny si ho vyzvedne vedoucí kroužku a po skončení ho vrací do ŠD.

V době mezi 13.30 a 15.00 h z organizačních důvodů odchod žáků není možný. Případné odchody dětí by narušovaly činnosti daného oddělení. Vzhledem k nutnosti dobrého organizačního zajištění činnosti ŠD je nezbytné, aby rodiče respektovali tyto časy. Děkujeme za pochopení. (Ve vyjímečných případech lze domluvit jinak s vedoucí vychovatelkou.)

Uvolnění z denní činnosti školní družiny je možné jen na základě písemného sdělení zákonného zástupce a s osobním vyzvednutím dítěte. Žáci, které nevyzvedají rodiče, odcházejí ze školní družiny podle podmínek zapsaných v zápisním lístku.

Veškeré informace týkající se ŠD vyřizuje vedoucí vychovatelka pí. Bozánová, tel. 604 234 662.

Důležitá informace:

Prosíme uhradit poplatek za školní družinu, který činí 660,- Kč za období leden – červen školního roku 2016/2017. Úplatu za ŠD zašlete do 15. 2. na číslo účtu 37285046 / 2700, variabilní symbol má každé dítě přidělené. V případě nějakých dotazů, nejasností a omylů kontaktujte vedoucí vychovatelku, tel. 604 234 662.