Školní rok 2019/20

Vážení rodiče, milí žáci, dovolte mi, abych vám na tomto místě poděkoval za spolupráci v uplynulém školním roce a popřál vám klidné prázdniny a úspěšný školní rok následující.

Vážení rodiče, i letos vám nabízíme s předstihem vybrané informace týkající se organizace příštího školního roku. Věříme, že vám skutečnost, že máte aktuální informace již před prázdninami, pomůže v osobním i rodinném plánování, zároveň doufáme, že nebude nutné cokoli významně měnit z důvodů, které nelze předvídat.

Vážení rodiče, 8.7.2019 bude Rada MČ Brno-střed schvalovat žádost školy o výjimku z nejvyššího počtu žáků ve třídě pro budoucí šesté třídy.  V případě schválení výjimky jsou níže uvedené informace platné, v případě, že by výjimka schválena nebyla, bude nutné přepracovat mj. rozvrhy hodin a nabídku kroužků. S vlastním plánováním tedy, prosím, vyčkejte alespoň do výše uvedeného data. O výsledku Vás budeme informovat.

Vážení rodiče, Rada MČ Brno-střed na svém jednání 8.7.2019 naši žádost o výjimku z nejvyššího počtu žáků ve třídě pro budoucí šesté třídy znovu odložila. Z informací, které máme k dispozici vyplývá, že by žádost měla být projednána na některém z červencových zasedání Rady.

Vážení rodiče, včera (5.8.2019) jsem obdržel zamítavé stanovisko Rady MČ Brno-střed k naší žádosti (ze dne 28.5.2019) o výjimku z nejvyššího počtu žáků ve třídě pro budoucí šesté třídy. Rozhodnutí Rady má dopad na organizaci již připraveného školního roku 2019/20. Vážení rodiče, vezměte, prosím, na vědomí, že připravené rozvrhy hodin a nabídka kroužků 2019/20 pozbyly platnosti.

  • Zde najdete informace k prázdninovému provozu školy.
  • Zde najdete aktuální informace k organizaci školního roku 2019/20. Můžete také sledovat školní kalendář na našich stránkách. Školní kalendář aktualizujeme průběžně.
  • Zde najdete informace k organizaci prvního školního týdne.
  • Zde najdete aktuální učební plán školy. Změny v učebním plánu školy jsou minimální. Každoročně dochází k drobným úpravám. V 6. ročníku jsme posílili výuku českého jazyka přesunem disponibilní hodiny dějepisu. V 7. a 8. ročníku jsme sjednotili nabídku volitelných předmětů na anglickou a německou konverzaci a obě konverzace jsme hodinově posílili. Dále jsme přesunuli výuku informatiky z 3. ročníku do 5. ročníku z důvodu návaznosti předmětu v 6. ročníku.
  • Zde najdete rozvrhy hodin na školní rok 2019/20. Jedná se nám o to informovat vás rámcově o nastavení rozvrhů v jednotlivých ročnících (dopolední/odpolední výuka, bloky vyučování apod.). Nejedná se o rozvrhy definitivní, nicméně zásadní změny neočekáváme. ZMĚNA (rozvrhy pozbyly platnosti).
  • Zde najdete časové rozvržení vyučovacích hodin. Odpolední vyučování končí nejpozději v 16:00. Vezměte prosím na vědomí, že uvolnění žáka z výuky bude možné jen ve výjimečných případech.
  • Zde najdete nabídku kroužků pro 2019/20 s dalšími relevantními informacemi (způsob přihlašování, úhrada, …). ZMĚNA (nabídka bude aktualizována v návaznosti na nový rozvrh)
  • Zde najdete kompletní školní řád, který byl schválen minulý školní rok. Školní řád pro rok 201920 zůstává beze změn.
  • Zde najdete Výpis ze školního řádu. Výpis je shrnutím obecně platných pravidel chování a vybraných pravidel nového školního řádu. K pravidlům, jejichž dodržování budeme se zvýšeným úsilím sledovat, patří všechna pravidla, jejichž porušení atakuje práva aktérů vzdělávání, ohrožuje jejich bezpečnost a narušuje organizaci a efektivitu vzdělávání. Jedná se např. o slovní a fyzické útoky, nerespektování pokynů zaměstnanců školy, ale např. i pozdní nástupy do vyučování. V této souvislosti bych chtěl opět upozornit na pravidlo: žáci přicházejí do školy tak, aby byli ve třídě nejpozději 5 minut před zahájením vyučování.
  • Zde najdete půdorysné schéma prostor školy pro event. lepší orientaci v budově školy, zatím v této provizorní podobě.

Děkuji za spolupráci a těším se spolu s týmem kolegyň a kolegů na shledanou

Libor Tománek, ředitel školy