Školní rok 2018/19

Vážení rodiče, milí žáci,

efektivní komunikace, spolupráce, kreativita, flexibilita, samostatnost, plánování, výkonnost a zvládání zátěže, objevování informací a schopnost orientovat se v nich, celoživotní učení, … ale i jazyková způsobilost a odborné znalosti a dovednosti patří k vyhledávaným kompetencím ve světě 21. století.

Ti, kteří chtějí odhadovat budoucnost, předpokládají, že za několik desítek let (nebude jich mnoho) bude svět ve znamení propojení člověka, umělé inteligence a virtuální reality.

Jaká má být škola, která vzdělává děti na přelomu aktuálního desetiletí pro svět za 10/20 a více roků?

Výukové cíle základní školy byly mnohokrát definovány, v zásadě se ale vždy budeme pohybovat v linii

– opisuji/opakuji – vím/znám – rozumím – použiji – rozeberu/sestavím – hodnotím – tvořím. Vše zmíněné lze považovat za důležité, nicméně se asi shodneme na tom, co přítomnost a budoucnost více ocení. Víme také, že učení neprobíhá, popř. probíhá deficitně, pokud nejsou naplněny „běžné“ lidské potřeby, počínaje potřebami fyziologickými přes potřeby bezpečí, sounáležitosti, uznání až po potřeby vlastní seberealizace.

To je nejobecnější rámec, ve kterém chceme rozvíjet naši školu.

Vážení rodiče, v září minulého roku jsem vás oslovil krátkým pozdravem a přáním úspěšného školního roku 2017/18.  Dovolte mi, abych z tohoto pozdravu zopakoval několik vět.

„Školní vzdělávací program školy byl v minulosti nazván „Výhra pro naše děti“.  Výhrou pro každé dítě – v oblasti vzdělávání – je kompetentní a motivovaný pedagog, který má vytvořeny podmínky pro to, aby efektivně naplňoval individuální vzdělávací potřeby každého žáka. Výhrou pro každého rodiče, pedagoga i dítě je bezpečné vzdělávací prostředí založené na vstřícné a efektivní komunikaci. Výhrou pro každou školu je spolupracující a tolerantní rodič.“ Citovaný text obráží všechny důležité oblasti, které byly předmětem našeho zájmu v uplynulém roce a zůstávají jimi i do budoucna. Patří k nim komunikace – rodina a komunita – společné vzdělávání, rozmanitost a demokratické hodnoty – plánování a hodnocení – učební prostředí – strategie učení a výchovně vzdělávací strategie – profesní rozvoj.

Vážení rodiče, není cílem tohoto sdělení bilancovat, pojďme se spolu podívat do blízké budoucnosti, která nás společně čeká, tedy do roku 2018/19. Spolu s kolegyněmi a kolegy jsme se pokusili shrnout pro vás informace, které považujeme za důležité a které máme, nebo můžeme mít aktuálně k dispozici.

Přeji vám všem klidné prázdniny a úspěšný školní rok 2018/19.

 

Vážení rodiče, i v následujícím školním roce budeme komunikovat především prostřednictvím systému elektronické žákovské knížky Edookit a webových stránek školy. Webové stránky školy jsme pro školní rok 2018/19 aktualizovali již nyní, abyste mohli lépe plánovat, i když nelze vyloučit možné změny z důvodů, které nelze předvídat.

  • Zde najdete informace k prázdninovému provozu školy.
  • Zde najdete aktuální informace k organizaci školního roku 2018/19. Data k zápisu do 1. ročníku budou upřesněna později. Můžete také sledovat školní kalendář na našich stránkách. Školní kalendář aktualizujeme průběžně.
  • Zde najdete aktuální učební plán školy. Změny v učebním plánu školy jsou minimální. Každoročně dochází k drobným úpravám. V 6.ročníku jsme přesunuli obsah etické výchovy pod předmět Globální výchova, přičemž jsme témata etické výchovy doplnili tématy environmentální výchovy a Feuersteinova instrumentálního obohacování. Došlo k přesunu disponibilní hodiny výchovy ke zdraví v 9. ročníku ve prospěch zeměpisu. Nabídka volitelných předmětů byla rozšířena v 7. a 8. ročníku o anglickou konverzaci.
  • Zde najdete rozvrhy hodin na školní rok 2018/19. Jedná se nám o to informovat vás rámcově o nastavení rozvrhů v jednotlivých ročnících (dopolední/odpolední výuka, bloky vyučování apod.). Nejedná se o rozvrhy definitivní, nicméně zásadní změny neočekáváme.
  • Zde najdete časové rozvržení vyučovacích hodin. Odpolední vyučování končí nejpozději v 16:00. Vezměte prosím na vědomí, že uvolnění žáka z výuky bude možné jen ve výjimečných případech.
  • Zde najdete nabídku kroužků pro 2018/19 s dalšími relevantními informacemi (způsob přihlašování, úhrada, …)
  • Zde najdete kompletní školní řád, který byl schválen pedagogickou radou 21.6.2018 a školskou radou 26.6.2018.
  • Zde najdete Výpis ze školního řádu. Výpis je shrnutím obecně platných pravidel chování a vybraných pravidel nového školního řádu. K pravidlům, jejichž dodržování budeme se zvýšeným úsilím sledovat, patří všechna pravidla, jejichž porušení atakuje práva aktérů vzdělávání, ohrožuje jejich bezpečnost a narušuje organizaci a efektivitu vzdělávání. Jedná se např. o slovní a fyzické útoky, nerespektování pokynů zaměstnanců školy, ale např. i pozdní nástupy do vyučování. V této souvislosti bych chtěl zdůraznit pravidlo: žáci přicházejí do školy tak, aby byli ve třídě nejpozději 5 minut před zahájením vyučování.
  • Zde najdete půdorysné schéma prostor školy pro event. lepší orientaci v budově školy, zatím v této provizorní podobě.

 

Děkuji za spolupráci a těším se spolu s týmem kolegyň a kolegů na shledanou

Libor Tománek, ředitel školy