Testy SCATE v anglickém jazyce

Testy SCATE 2021/22

I v letošním školním roce žáci 9. ročníků absolvovali srovnávací testy SCATE, do kterých se zapojilo 10 543 žáků z 317 základních škol a víceletých gymnázií. Naši deváťáci si opět vedli skvěle: 90% žáků dosáhlo úrovně A2 (očekávané na konci ZŠ) a vyšší. 31% dosáhlo úrovně A2 (11 žáků), 36% úrovně B1 – z této kategorie vychází maturitní zkouška –  (13 žáků) a 23% (8 žáků) dokonce úrovně B2. Blahopřejeme!

 

 

Testy SCATE 2020/21:

Testy SCATE vyhodnocují jazykovou úroveň žáků na základě Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Testu se zúčastnilo 6719 žáků z 269 základních škol a víceletých gymnázií. V naší škole test absolvovalo  44 žáků 9. ročníků. Předpokládaná úroveň na konci 9. třídy je A2 – tu zvládlo 16 % (7 žáků), úroveň A1 – 2 % (1 žák), úroveň B1, ze které vychází maturitní zkouška – 30 % (13 žáků), úroveň B2 – 48 % (21 žáků), úroveň C1 – 4% (2 žáci). BLAHOPŘEJEME K VYNIKAJÍCÍM VÝSLEDKŮM!

Kategorie

Rozložení úrovní testovaných žáků

 

Testy SCATE 2019/20:

Celkem se testování zúčastnilo 36 žáků z 9. ročníku. Z toho 5% žáků získalo úroveň A1, 25% žáků A2 – očekávaná úroveň na konci 9.r. u 1 CJ, 30% B1- lehčí maturita a 39% B2 – tzv. těžší maturita.

Testování anglického jazyka v rámci projektu SCATE.

 

Testy SCATE 2018/19:

V průběhu druhého pololetí letošního roku absolvovali  žáci našich 7. a 9. ročníků testy SCATE v anglickém jazyce, které mají za úkol změřit jazykovou úroveň jednotlivých žáků podle Společného evropského referenčního rámce. Při testování mohou  žáci  dosáhnout těchto  jazykových úrovní

A0počáteční úroveň
A1očekávaná úroveň na ZŠ v 9. ročníku u 2. cizího jazyka
A2očekávaná úroveň na ZŠ v 9. ročníku u 1. CJ
B1úroveň tzv. lehčí maturity
B2úroveň tzv. těžší maturity
C1vysokoškolská znalost

Testování je připraveno pro žáky základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií.

V anglickém jazyce ve 7. ročnících dosáhlo 24 % žáků úrovně A1, 53 % žáků úrovně A2 /očekávaná úroveň na konci 9.r. u 1.CJ/ a 22 % žáků dokonce úrovně B1 /lehčí maturita/.

V 9. ročnících dosáhlo 11 % žáků úrovně A1,  36 % žáků úrovně A2 /očekávaná úroveň na konci 9.r. u 1.CJ/, 36% žáků úrovně B1 /tzv. lehčí maturita/ a 14% žáků dokonce úrovně B2 /tzv. těžší maturita/.

Testy SCATE 2017/18:

V průběhu druhého pololetí letošního roku absolvovali  žáci našich 4. a 7. ročníků testy SCATE, které mají za úkol změřit jazykovou úroveň jednotlivých žáků podle Společného evropského referenčního rámce. Při testování mohou  žáci  dosáhnout těchto  jazykových úrovní

A0počáteční úroveň
A1očekávaná úroveň na ZŠ v 9. ročníku u 2. cizího jazyka
A2očekávaná úroveň na ZŠ v 9. ročníku u 1. CJ
B1úroveň tzv. lehčí maturity
B2úroveň tzv. těžší maturity
C1vysokoškolská znalost

Testování je připraveno pro žáky základních škola odpovídající ročníky víceletých gymnázií.

V německém jazyce splnila naprostá většina našich žáků – 95% očekávané výstupy. V sedmých třídách vykazuje většina žáků u prvního cizího jazyka znalosti na úrovni A2 a u druhého cizího jazyka na úrovni A1. Obě úrovně jsou dané státním minimem  pro 9. ročníky ZŠ  a naši žáci je prokazují již v sedmých třídách.

V anglickém jazyce ve 4. ročnících dosáhlo 40 % žáků úrovně A1, 9 % žáků dokonce úrovně A2. V 7. ročnících u prvního cizího jazyka dosáhlo 50 % žáků úrovně A2 a 9 % žáků úrovně B1. V 7. ročnících u druhého cizího jazyka dosáhlo 44 % žáků úrovně A2 a 22 % žáků dokonce úrovně B 1.

Přiložené grafy zobrazují dosažené úrovně testovaných žáků v jednotlivých ročnících naší školy v německém jazyce  a anglickém jazyce v porovnání s dosaženými úrovněmi všech testovaných žáků stejného ročníku v ČR.

autor: Mgr. Kateřina Svobodová