Výsledky testů Scate z němčiny a angličtiny žáků 4. a 7. ročníků ve školním roce 2017/18

V průběhu druhého pololetí letošního roku absolvovali  žáci našich 4. a 7. ročníků testy SCATE, které mají za úkol změřit jazykovou úroveň jednotlivých žáků podle Společného evropského referenčního rámce. Při testování mohou  žáci  dosáhnout těchto  jazykových úrovní

A0počáteční úroveň
A1očekávaná úroveň na ZŠ v 9. ročníku u 2. cizího jazyka
A2očekávaná úroveň na ZŠ v 9. ročníku u 1. CJ
B1úroveň tzv. lehčí maturity
B2úroveň tzv. těžší maturity
C1vysokoškolská znalost

Testování je připraveno pro žáky základních škola odpovídající ročníky víceletých gymnázií.

V německém jazyce splnila naprostá většina našich žáků – 95% očekávané výstupy. V sedmých třídách vykazuje většina žáků u prvního cizího jazyka znalosti na úrovni A2 a u druhého cizího jazyka na úrovni A1. Obě úrovně jsou dané státním minimem  pro 9. ročníky ZŠ  a naši žáci je prokazují již v sedmých třídách.

V anglickém jazyce ve 4. ročnících dosáhlo 40 % žáků úrovně A1, 9 % žáků dokonce úrovně A2. V 7. ročnících u prvního cizího jazyka dosáhlo 50 % žáků úrovně A2 a 9 % žáků úrovně B1. V 7. ročnících u druhého cizího jazyka dosáhlo 44 % žáků úrovně A2 a 22 % žáků dokonce úrovně B 1.

Přiložené grafy zobrazují dosažené úrovně testovaných žáků v jednotlivých ročnících naší školy v německém jazyce  a anglickém jazyce v porovnání s dosaženými úrovněmi všech testovaných žáků stejného ročníku v ČR.