Zápis do první třídy pro školní rok 2019/20

Pro školní rok 2019/20 otvíráme tři první třídy a přijímáme celkem 66 dětí. Angličtinu i němčinu vyučujeme vždy ve třech jazykových skupinách. Průměrný počet žáků ve skupině se pohybuje kolem 11.

Přečtěte si dopis ředitele školy k přijímání do prvních tříd zde.

Žáci se od první třídy učí cizí jazyk, který rodiče volili při zápisu – němčinu nebo angličtinu. V seznamu přijatých žáků jsou tedy děti rozděleny už do těchto jazykových skupin.

Seznam přijatých žáků zde.
Kritéria přijímání k povinné školní docházce

Ředitel Základní školy Brno, Antonínská 3, příspěvková organizace stanovil níže uvedená kritéria pro přijímání dětí k plnění povinné školní docházky:

 1. Děti s místem trvalého pobytu ve spádovém obvodu školyjsou v souladu s §36 odst. 7 zákona 561/2004Sb. (školský zákon) přijímány přednostně.
  • V případě, že počet uchazečů o přijetí k plnění PŠD s trvalým pobytem ve spádovém obvodu školy přesáhne počet volných míst, rozhodne o pořadí přijetí los. Losována budou registrační čísla, která byla dětem přidělena u zápisu do základní školy. Losování se zúčastní vedení školy a alespoň jeden člen školské rady.
 2. Děti s místem trvalého pobytu mimo spádový obvod školybudou přijímány do naplnění počtu volných míst v následujícím pořadí:
  • děti, jejichž zákonnými zástupci jsou zaměstnanci ZŠ Brno, Antonínská 3, p.o.
  • děti, které mají ve škole sourozence, v následujícím pořadí:
   • více sourozenců na škole: v pořadí podle jejich počtu od největšího po nejmenší a dále data narození nejmladšího z nich
   • jeden sourozenec: v pořadí od nejmladšího sourozence podle data narození
  • zájem o alternativní vzdělávací program – program rozšířené výuky dvou světových cizích jazyků od 1. ročníku (Aj od 1. ročníku, nebo Nj od 1. ročníku).
   • při rozhodování bude přihlédnuto k volné kapacitě ve skupinách anglického a německého jazyka
   • při rozhodování škola přihlédne k okolnostem hodným zvláštního zřetele (např. se jedná o znalost některého z vyučovaných cizích jazyků
  • los

 

Zařazování žáků do jazykových skupin

 1. Děti s místem trvalého pobytu ve spádovém obvodu školy– škola při zařazení žáka do jazykové skupiny zohlední přání zákonného zástupce. V případě, že počet zájemců mezi uchazeči s trvalým pobytem ve spádovém obvodu školy o výuku jednoho, nebo druhého cizího jazyka přesáhne počet volných míst ve skupinách těchto jazyků, rozhodne los.

Příklad: Obvykle nabízíme 66 volných míst ve třech prvních třídách, tj. 33 míst ve třech anglických jazykových skupinách a 33 míst ve třech německých jazykových skupinách. Přesáhne-li počet zájemců o jeden z jazyků nabízenou kapacitu, škola vylosuje ze všech zájemců o tento jazyk 33 žáků. Nevylosovaní žáci budou zařazeni do skupiny druhého cizího jazyka.

 1. Děti s místem trvalého pobytu mimo spádový obvod školy– škola s ohledem na kapacitu volných míst ve skupinách cizích jazyků přihlédne k přání zákonného zástupce a k okolnostem hodným zvláštního zřetele (např. se jedná o znalost některého z vyučovaných cizích jazyků).
 2. V případě, že počet zájemců o výuku jednoho, nebo druhého cizího jazyka přesáhne počet volných míst ve skupinách těchto jazyků, rozhodne los.
 3. Žáci přijatí do 1. ročníku jsou v rámci jednoho cizího jazyka zařazováni do skupin tohoto cizího jazyka dle neutrálních kritérií (třída, abeceda, …).

 

Spádový obvod:

Antonínská, Botanická po ul. Burešova (č. 1 lichá, po č. 18 sudá), Cihlářská po ul. Burešova (od začátku po č. 21 lichá, po č. 42 sudá), Janáčkovo nám., Kounicova po ul. Sokolská (od začátku po č. 51 lichá, po č. 22 sudá), Lidická po ul. Burešova (od začátku po č. 63 lichá), Mášova, Mezírka, Slovákova, Smetanova.

Desatero pro rodiče dětí předškolního věku

Doporučující materiál Desatero pro rodiče dětí předškolního věku je určen rodičům dětí, kteří se zajímají o vzdělávání svého dítěte a vítají přehled základních dovedností, které má dítě mít před vstupem do základní školy.

Desatero ke stažení: Desatero pro rodiče dětí předškolního věku [pdf 206 kB]

Směrnice pro přijímání žáků.