Přijímání žáků – přestupy, zápis do prvních tříd

Registrace žáků k plnění povinné školní docházky

Vážení rodiče, reaguji na časté dotazy týkající se možnosti přestupu Vašeho dítěte na naši školu. Vězte, prosím, že nás Váš zájem těší a chtěli bychom Vám v maximálně možné míře vyjít vstříc.

Kladné – okamžité – vyřízení přestupu Vašeho dítěte na naši školu je, bohužel, limitováno kapacitními možnostmi školy. Jsme velmi naplněnou školou, která se svou obsazeností pohybuje na hraně své kapacity.

Každoročně odcházejí ze školy naši deváťáci a žáci, kteří jsou přijati na víceletá gymnázia. Naproti tomu se do školy hlásí noví prvňáčci.

Zatímco počet vycházejících deváťáků je nám znám, počty žáků přijatých na víceletá gymnázia a počty dětí přicházejících k zápisu ze spádové oblasti (popř. dětí, které skutečně nastoupí) nám v průběhu školního roku známy nejsou.

Naší povinností ze zákona je přednostně uspokojit zájemce o přijetí dítěte k plnění povinné školní docházky z naší spádové oblasti. Následně můžeme (dle možností) doplnit počty žáků v ostatních ročnících tak, abychom nepřekročili kapacitu školy.

Směrnice pro přijímání žáků k základnímu vzdělávání, přestupy žáků v průběhu plnění povinné školní docházky a zařazování žáků do jazykových skupin.

Vážení rodiče, nemám radost, že Vás často musíme v průběhu školního roku odmítat, proto – z výše uvedených důvodů – zavádíme systém registrace zájemců o přestup na naši školu.

Vyplněnou žádost doručte jakýmkoli způsobem (datová schránka, osobně, poštou, sken) na naši školu. Budeme Vás kontaktovat.

Žádost ke stažení zde.

Děkuji
Mgr. Libor Tománek, ředitel školy

 

Přijímání žáků do 1. tříd – zápis

 
Zápis proběhne v budově školy:
v pátek 26. dubna 2024, 14.00 – 18.00 hodin
v sobotu 27. dubna 2024, 9.00 – 12.00 hodin

 

Kritéria přijímání k povinné školní docházce

Ředitel Základní školy a mateřské školy Brno, Antonínská 3, příspěvková organizace, stanovil níže uvedená kritéria pro přijímání dětí k plnění povinné školní docházky:

 1. Děti s místem trvalého pobytu ve spádovém obvodu školyjsou v souladu s §36 odst. 7 zákona 561/2004Sb. (školský zákon) přijímány přednostně.
  • V případě, že počet uchazečů o přijetí k plnění PŠD s trvalým pobytem ve spádovém obvodu školy přesáhne počet volných míst, rozhodne o pořadí přijetí los. Losována budou registrační čísla, která byla dětem přidělena u zápisu do základní školy. Losování se zúčastní vedení školy a alespoň jeden člen školské rady.
 2. Děti s místem trvalého pobytu mimo spádový obvod školy budou přijímány do naplnění počtu volných míst v následujícím pořadí:
  • děti, které mají ve škole sourozence ve školním roce, ve kterém nastoupí do 1. ročníku, v následujícím pořadí:
   • více sourozenců na škole – v pořadí podle jejich počtu od největšího po nejmenší
   • jeden sourozenec
   • los
 • děti navštěvující MŠ Bayerova, která je programově součástí vzdělávacího subjektu s rozšířenou výukou cizích jazyků
   • los
 • zájem o alternativní vzdělávací program – program rozšířené výuky dvou světových cizích jazyků od 1. ročníku (Aj od 1. ročníku, nebo Nj od 1. ročníku).
   •  při rozhodování bude přihlédnuto k volné kapacitě ve skupinách anglického a německého jazyka
   • los

 

Zařazování žáků do jazykových skupin

 1. Děti s místem trvalého pobytu ve spádovém obvodu školy– škola při zařazení žáka do jazykové skupiny zohlední přání zákonného zástupce. V případě, že počet zájemců mezi uchazeči s trvalým pobytem ve spádovém obvodu školy o výuku jednoho, nebo druhého cizího jazyka přesáhne počet volných míst ve skupinách těchto jazyků, rozhodne los.

Příklad: Obvykle nabízíme 66 volných míst ve třech prvních třídách, tj. 33 míst ve třech anglických jazykových skupinách a 33 míst ve třech německých jazykových skupinách. Přesáhne-li počet zájemců o jeden z jazyků nabízenou kapacitu, škola vylosuje ze všech zájemců o tento jazyk 33 žáků. Nevylosovaní žáci budou zařazeni do skupiny druhého cizího jazyka.

 1. Děti s místem trvalého pobytu mimo spádový obvod školy– škola s ohledem na kapacitu volných míst ve skupinách cizích jazyků přihlédne k přání zákonného zástupce a k okolnostem hodným zvláštního zřetele (např. se jedná o znalost některého z vyučovaných cizích jazyků).
 2. V případě, že počet zájemců o výuku jednoho, nebo druhého cizího jazyka přesáhne počet volných míst ve skupinách těchto jazyků, rozhodne los.
 3. Žáci přijatí do 1. ročníku jsou v rámci jednoho cizího jazyka zařazováni do skupin tohoto cizího jazyka dle neutrálních kritérií (třída, abeceda, …).