Školní družina

Provoz školní družiny

Ranní družina: 6.30 – 7.50 h
Odpolední družina: 11.40 – 17.30 h
Příchod dětí do ranní družiny je do 7.30 h
Po půl osmé děti čekají ve vestibulu školy do 7.45 h, kdy budou vpuštěny do šaten a tříd.
Činnost ranní družiny: převážně odpočinková, snídaně (pokud si děti donesou), klidové hry, stolní hry, rozhovory na různá témata.

Vyzvedávání dětí

Pokud jdou děti na oběd se svým oddělením po 4. vyučovací hodině: od 12.30 do 13.00 h.
Pokud jdou děti na oběd se svým oddělením po 5. vyučovací hodině: od 13.30 do 13.45 h.
Pak průběžně od 15.00 do 17.30 h.

Režimová opatření

Od 13.45  do 15.00 h odchod žáků z organizačních důvodů není možný – probíhá činnost jednotlivých oddělení školní družiny v souladu s plánem. Případné odchody dětí by narušovaly průběh činnosti daného oddělení.

Žáci odcházejí ze školní družiny (z odpolední činnosti) podle podmínek zapsaných v zápisním lístku sami nebo s doprovodem (pouze osoby uvedené v zápisním lístku).

Uvolňování dětí mimo stanovené časy je možné jen na základě podané žádosti a se souhlasem vedoucí vychovatelky.

Docházka do ŠD je pro přihlášené účastníky povinná.

Omluvu nepřítomnosti účastníka, odchylky od docházky uvedené v zápisním lístku nebo způsob odchodu účastníka sdělí zákonný zástupce vychovateli ŠD písemně na samostatném papíře, nebo popřípadě zprávou Edookitem na adresu vedoucí vychovatelky do 10.00 hod. daného
dne, kdy omluvenka platí. Při pozdějším zaslání omluvenky přes Edookit nebudou akceptovány. Účastníka nelze ze ŠD uvolnit po telefonické domluvě ani formou SMS zprávy. Obdržené omluvenky je vychovatelka povinná archivovat. Účastníka nelze fyzicky předat žádné jiné osobě, pokud k tomu nedají zákonní zástupci písemný souhlas.

Veškeré záležitosti týkající se ŠD vyřizuje v plné kompetenci vedoucí vychovatelka pí. Bozánová, tel. 604 234 662.

Ve školním roce 2019/2020 je kapacita družiny naplněná, v případě zájmu podejte písemnou žádost vedoucí vychovatelce, pokud se někdo ze školní družiny v průběhu září odhlásí budeme vás informovat.

Zápis do školní družiny pro školní rok 2020/2021

Zápis do školní družiny pro školní rok 2020/2021 (týká se dětí, které jsou už ve školním roce žáky školy  2. – 5. třídy).

Vážení rodiče (zákonní zástupci), přihlášky do školní družiny pro školní rok 2020/2021 prosíme, odevzdejte do konce května 2020.

Formulář „Přihláška do školní družiny 2020/2021“ si stáhněte na stránkách školy. Vyplněný formulář doručte k nám do školy jedním z následujících postupů:

a) vytisknout, doplnit , podepsat, naskenovat a odeslat s předmětem: Přihláška ŠD, odeslat na adresu:
zelmira.bozanova@zsantoninska.cz

b) digitálně podepsat a odeslat e-mailem (předmět: Přihláška ŠD) na adresu:
zelmira.bozanova@zsantoninska.cz

c) v obálce s nápisem „Přihláška ŠD“ nechat na vrátnici školy od 8.00 do 16.00 v pracovní dny do konce května

V případě, že zákonný zástupce nemá možnost formulář vytisknout, domluví se na telefonním čísle  604 234 662 na případném předání formuláře.

Řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny

Školní vzdělávací program pro ŠD

ŠVP pro ŠD

Rozpracované tematické okruhy

Místo, kde žijeme.

Lidé kolem nás.

Lidé a čas.

Rozmanitosti přírody.

Člověk a zdraví.

 

Oddělení

Oddělenívychovatelkatřída
1. oddělení Želmíra Bozánová, vedoucí vychovatelka
2. oddělení Bc. Monika Vičarová
3. oddělení Ilona Wilczáková
4. odděleníMgr. Jitka Fuková
5. odděleníGabriela Greipelová
6. odděleníMarie Svobodová
7. odděleníLudmila Balcarová
8. odděleníBc. Jana Pořízková
9. odděleníBc. Lenka Pořízková

 

Z činnosti

„Život dítěte je jako prázdný list papíru, na kterém každý kolemjdoucí zanechá svou značku.“ (staré čínské přísloví).

Naše školní družina pracuje podle vlastního vzdělávacího programu, který má stejný název jako školní vzdělávací program Výhra pro naše děti.

Učíme děti chránit si své zdraví, vedeme je k otevřené komunikaci, rozvíjíme jejich schopnost spolupracovat a respektovat druhého, působíme v oblasti prevence rizikového chování a při všech činnostech dbáme na bezpečnost dětí.

Naše školní družina má bohatou a pestrou činnost – sportovní, výtvarné, pracovní aktivity a mnoho dalších. Organizujeme i akce pro jiné školní družiny města Brna a okolí. Některé se staly tradicí – jsme spoluorganizátoři Mezinárodního tanečního festivalu, Olympiády v lehkoatletickém trojboji a organizátoři městského kola Superstar ŠD.

Nabízíme dětem i rozmanité kroužky. Uvědomujeme si, že čas, který děti tráví v odděleních školní družiny, je převážně jejich volným časem, a proto se snažíme, aby ho trávily co nejhodnotněji a s pocitem volnosti. O to všechno usiluje tým kvalifikovaných vychovatelek.

Platba za školní družinu.