Školní družina

Provoz školní družiny

Ranní družina:
pondělí, úterý, čtvrtek, pátek 6.30 – 7.50 h
středa 6.30 – 8.45 h
Odpolední družina: 11.40 – 17.30 h
Příchod dětí do ranní družiny je do 7.25 h
Po půl osmé děti čekají ve vestibulu školy do 7.45 h, kdy budou vpuštěny do šaten a tříd.
Činnost ranní družiny: převážně odpočinková, snídaně (pokud si děti donesou), klidové hry, stolní hry, rozhovory na různá témata.

Vyzvedávání dětí – nový čipový systém ŠD

Jedná se o elektronický systém vyvinutý přímo pro družiny základních škol.  K vyzvednutí dítěte je potřeba čip.

Čip jednoduše přiložíte k terminálu u vchodu do školy. Terminál Vám krátkým akustickým signálem potvrdí správné načtení čipu a zároveň zobrazí jméno Vašeho dítěte.

Pokud se načtení čipu nezdaří, budete upozorněni dlouhým akustickým signálem a textovým oznámením o chybě načítání. K tomu může nejčastěji dojít tak, že máte u sebe více různých čipů a terminál načte jiný čip než ten, který je určený pro vyzvednutí dítěte ze ŠD.

Terminál po načtení čipu předá Váš požadavek do příslušného oddělení a následně Vám vychovatelka dítě pošle. Váš požadavek můžete sledovat na monitoru ve vestibulu.

Pokud se Vám bude zdát, že Vaše dítě dlouho nejde, nečipujte znova.

Když se Vám zobrazilo, dítě propuštěno, tak už ve třídě není. Poproste službu na vrátnici ať Vám dítě v šatně popožene  a poučte Vaše dítě, aby se v šatně zbytečně nezdržovalo.

Objednávka čipu

Cena jednoho čipu je 100 Kč. Čipy nejsou vratné, po ukončení docházky do ŠD zůstávají vaším majetkem.

Žádost o čip najdete zde.

Je potřeba zapsat, kolik čipů budete chtít pro vyzvedávání svého dítěte používat. Vždy je nutné, aby každý čip byl vydán na jméno konkrétní osoby, která za něj zodpovídá. Systém umožňuje, aby vychovatelé viděli, kdo dítě vyzvedává. Osoba oprávněná k vyzvedávání musí být uvedena na přihlášce do ŠD.

Nelze však vyzvedávat na jeden čip více dětí, např. sourozence.

Dotazy a přiobjednání čipů

Všechny vaše otázky ohledně docházkového systému (např. objednání, deaktivaci, přečipování atd.) směřujte na paní vedoucí školní družiny p. Bozánovou.

Situace, které mohou nastat.

  • Když čip ztratíte, je potřeba tuto skutečnost co nejdříve nahlásit vedoucí vychovatelce nebo vychovatelce příslušného oddělení. Ti pak  čip v systému deaktivují a nebude tak možné čip zneužít. Pro tuto situaci je tedy důležité vědět, který z vámi zakoupených čipů se ztratil. Na objednávce by mělo být uvedeno, kdo který čip používá. Následně můžete získat čip nový.
  • Pokud ve výjimečných případech čip zapomenete a nebudete ho mít u sebe, ohlásíte svůj požadavek na vyzvednutí dítěte na vrátnici školy. Vypíšete vyzvedávací formulář (bude k dispozici na vrátnici). Na základě vyplněného formuláře vrátná ověří Vaši totožnost u paní vychovatelky, která dítě propustí. Formulář si vychovatelka, po skončení pracovní doby u dětí, vyzvedne na vrátnici k založení a odepsání dítěte ze systému.
  • Když bude dítě vyzvedávat osoba, které nebudete schopni předat čip, tak postup bude stejný jako při zapomenutí (nesmí se však stávat opakovaně). Avšak je nutné, aby tato osoba byla uvedena v přihlášce jako oprávněná osoba k vyzvedávání. Nebo posláním lístečku po dítěti ( viz. Uvolňovací list).

INFORMACE K TERMINÁLU

MÍSTO, KDE SE ODDĚLENÍ NACHÁZÍ SE VÁM ZOBRAZÍ PO PŘILOŽENÍ ČIPU

JSOU ULOŽENY TYTO MOŽNOSTI:

VE ŠKOLE –  jedná se o běžný stav, kdy se nacházíme ve škole (v oddělení) a je možné děti běžně vyzvedávat do 17:30 hod.

OBĚD – VYČKEJTE –  jedná se hlavně o dny, kdy mají děti pět a více hodin a může se stát, že v době která je určená na vyzvedávání, ještě nebudeme po obědě, tehdy se Vám zobrazí tato informace a žádáme Vás tímto o strpení, než budou děti po obědě. V systému se nám však dítě zobrazí a proto nemusíte znovu čipovat, dítě odešleme ihned po návratu z jídelny.

NENÍ ČAS K VYZVEDÁVÁNÍ – jedná se o dobu mezi 13:50 – 15:00 hod., v této době dle družinového vnitřního řádu vyzvedávat nelze, a proto se nám Vaše čipnutí v systému nezobrazí, žádáme Vás o nové čipnutí v platné době od 15:00 hod.

KROUŽEK – jedná se o dobu, kdy je dítě na základě přihlášení v kroužku organizovaném školou nebo externími organizacemi. V tuto dobu za dítě zodpovídá vedoucí kroužku a vychovatelce se Vaše čipnutí nezobrazí, žádáme Vás o nové čipnutí po ukončení kroužku, pokud se dítě po kroužku bude opět vracet do družiny.

AKCE – jedná se o různé mimořádné akce ve školní družině. Většinou to jsou celodružinové akce, které mohou být i mimo budovu školy. V tomto případě se nám  čipnutí v systému nezobrazuje a dítě není možné si vyzvednout.  Proto Vás prosíme o nové čipnutí po skončení akce. Vždy se jedná o akce o kterých jsou rodiče dopředu informování.

Věříme, že zavedení tohoto systému usnadní vyzvedávání dětí ze školní družiny a zajistí bezpečnost pro Vaše děti.

 

Režimová opatření

Od 13.50  do 15.00 h odchod žáků z organizačních důvodů není možný – probíhá činnost jednotlivých oddělení školní družiny v souladu s plánem. Případné odchody dětí by narušovaly průběh činnosti daného oddělení.

Žáci odcházejí ze školní družiny (z odpolední činnosti) podle podmínek zapsaných v zápisním lístku sami nebo s doprovodem (pouze osoby uvedené v zápisním lístku).

Uvolňování dětí mimo stanovené časy je možné jen na základě podané žádosti a se souhlasem vedoucí vychovatelky.

Docházka do ŠD je pro přihlášené účastníky povinná.

Omluvu nepřítomnosti účastníka, odchylky od docházky uvedené v zápisním lístku nebo způsob odchodu účastníka sdělí zákonný zástupce vychovateli ŠD písemně na samostatném papíře, nebo popřípadě zprávou elektronickým komunikačním kanálem na adresu vedoucí vychovatelky do 10.00 hod. daného dne, kdy omluvenka platí. Při pozdějším zaslání omluvenky přes elektronický komunikační kanál nebudou akceptovány. Účastníka nelze ze ŠD uvolnit po telefonické domluvě ani formou SMS zprávy. Obdržené omluvenky je vychovatelka povinná archivovat. Účastníka nelze fyzicky předat žádné jiné osobě, pokud k tomu nedají zákonní zástupci písemný souhlas.

Veškeré záležitosti týkající se ŠD vyřizuje v plné kompetenci vedoucí vychovatelka pí. Bozánová, tel. 604 234 662.

 

Zápis do školní družiny pro školní rok 2024/2025

Zápis do školní družiny pro školní rok 2024/2025 (týká se dětí, které jsou už ve školním roce žáky školy  2. – 5. třídy).

Vážení rodiče (zákonní zástupci), přihlášky do školní družiny pro školní rok 2024/2025 prosíme, odevzdejte do konce května 2025.

Formulář „Přihláška do školní družiny 2024/2025“ si stáhněte na stránkách školy. Vyplněný formulář doručte k nám do školy jedním z následujících postupů:

a) vytisknout, doplnit , podepsat, naskenovat a odeslat s předmětem: Přihláška ŠD, odeslat na adresu:
zelmira.bozanova@zsantoninska.cz

b) digitálně podepsat a odeslat e-mailem (předmět: Přihláška ŠD) na adresu:
zelmira.bozanova@zsantoninska.cz

c) v obálce s nápisem „Přihláška ŠD“ nechat na vrátnici školy od 8.00 do 16.00 v pracovní dny do konce května

V případě, že jste neodevzdali zápisní lístek a máte zájem o školní družinu, domluvíte se na telefonním čísle 604 234 662, kde Vám bude sděleno, jestli volné místo na letošní školní rok ve školní družině je nebo není.

Formulář „Odhláška ze školní družiny 2024/2025“ si stáhněte na stránkách školy. Vyplněný formulář vytiskněte, podepište a doručte k nám do školy.

 

Řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny

Školní vzdělávací program pro ŠD

ŠVP pro ŠD

Rozpracované tematické okruhy

Místo, kde žijeme.

Lidé kolem nás.

Lidé a čas.

Rozmanitosti přírody.

Člověk a zdraví.

 

Oddělení

Oddělenívychovatelka
1. oddělení Želmíra Bozánová, vedoucí vychovatelka
2. oddělení
3. oddělení
4. oddělení
5. oddělení
6. oddělení
7. oddělení
8. oddělení
9. oddělení

 

Z činnosti

„Život dítěte je jako prázdný list papíru, na kterém každý kolemjdoucí zanechá svou značku.“ (staré čínské přísloví).

Naše školní družina pracuje podle vlastního vzdělávacího programu, který má stejný název jako školní vzdělávací program Výhra pro naše děti.

Učíme děti chránit si své zdraví, vedeme je k otevřené komunikaci, rozvíjíme jejich schopnost spolupracovat a respektovat druhého, působíme v oblasti prevence rizikového chování a při všech činnostech dbáme na bezpečnost dětí.

Naše školní družina má bohatou a pestrou činnost – sportovní, výtvarné, pracovní aktivity a mnoho dalších. Organizujeme i akce pro jiné školní družiny města Brna a okolí. Některé se staly tradicí – jsme spoluorganizátoři Mezinárodního tanečního festivalu, Olympiády v lehkoatletickém trojboji a organizátoři městského kola Superstar ŠD.

Nabízíme dětem i rozmanité kroužky. Uvědomujeme si, že čas, který děti tráví v odděleních školní družiny, je převážně jejich volným časem, a proto se snažíme, aby ho trávily co nejhodnotněji a s pocitem volnosti. O to všechno usiluje tým kvalifikovaných vychovatelek.

Platba za školní družinu.