O nás

Úvodní slovo ředitele školy

číst dál.

 

Od historie k současnosti

Naše škola se nachází ve středu města na ulici Antonínská, je dobře přístupná  žákům dojíždějícím z různých městských částí.

Budova byla postavena v roce 1903 pro první českou reálku v Brně. Od svého vzniku, s výjimkou válečných let,   budova vždy sloužila ke vzdělávání budoucích generací.

Do roku 1960 zde existovala středoškolská výuka. Po reorganizaci školství roku 1961 byla v budově zřízena ZDŠ. Ve školním roce 1962/63 byla zavedena na vybraných  základních školách, mezi něž patřila i naše škola, rozšířená výuka cizích jazyků (angličtina, němčina, ruština).

Od tohoto roku probíhá rozšířená výuka cizích jazyků na naší škole nepřetržitě.

Od roku 2006 škola pracuje podle vlastního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Výhra pro naše děti.

Program navazuje na dlouholetou tradici rozšířené výuky cizích jazyků.

Současnost školy

Školu navštěvuje 500 žáků. Škola pracuje podle vlastního vzdělávacího programu: VÝHRA PRO NAŠE DĚTI

Dlouholetá tradice zavazuje, a proto i v novém vzdělávacím programu je zakomponovaná rozšířená výuka jazyků. Žáci se již od první třídy učí angličtinu nebo němčinu jako povinný jazyk. Druhý cizí jazyk je  žákům přiřazován od pátého ročníku.

Stále větší počet žáků se zapojuje do mezinárodních projektů, častěji je do výuky zařazováno projektové vyučování. Žákům jsou nabízeny nové volitelné předměty.

Výtvarně nadaní žáci mohou svůj talent rozvíjet v kroužku výtvarné výchovy nebo keramiky, literárně nadaní žáci pracují v redakční radě školního časopisu Edmont.

Ve škole pracuje žákovský parlament, který je tvořen volenými zástupci jednotlivých tříd.

Život školy

Život školy pokračuje i v odpoledních hodinách po vyučování. Od pondělí do pátku mohou žáci pracovat ve více než třiceti zájmových útvarech, ve kterých rozšiřují své vědomosti i dovednosti získané ve výuce a zároveň získávají dovednosti nové. Nabízíme  kroužky jazykové, hudební, dramatické, rukodělné, výtvarné, a sportovní.

Tradiční akce

Existuje řada akcí, které  škola uskutečňuje opakovaně a právem je můžeme označit jako akce tradiční. Patří mezi ně:

 • Výměnné pobyty našich dětí s dětmi z Německa a Rakouska
 • Účast v mezinárodních projektech
 • Jazykově poznávací zájezdy do zahraničí
 • Jazykové zkoušky našich žáků s mezinárodní platností
 • Mikulášská nadílka
 • Vystoupení našich žáků na Brněnských Vánocích
 • Lyžařský výcvikový kurz
 • Školy v přírodě žáků I. stupně
 • Vícedenní výlety žáků II. stupně
 • Poznávací zájezd devátých ročníků do Prahy
 • Mezinárodní taneční festival
 • Dětský den
 • Kopaná – Putovní pohár J. Foglara
 • Turnaj v házené
 • Velikonoční dílny
 • Vánoční dílny
 • Tematicky zaměřené exkurze
 • Projektový týden žáků 9. ročníků
 • Setkání rodičů, žáků a pedagogů

 

Slovo k historii školy

číst dál.