Povinně zveřejňované informace

Přehled povinně zveřejňovaných informací dle zákona č. 106/1999 Sb. a Standardu ISVS pro zveřejňování vybraných informací o veřejné správě, dále dle vyhlášky 442/2006 Sb., kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup.

1. Úplný název

2. Důvod a způsob založení povinného subjektu  

Důvod založení: poskytování základního vzdělání dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a příslušnými prováděcími právními předpisy.
Zřizovatel školy: Statutární město Brno, Městská část Brno – střed, se sídlem v Brně, Dominikánská č. 2, 601 69 Brno
Zřizovací listina: Zřizovací listina vydaná Statutárním městem Brnem – Městskou částí Brno-střed, kterou se dnem 1.7.1993 zřizuje Základní škola Brno, Antonínská 3, příspěvková organizace

3. Organizační struktura

  • Statutární orgán – ředitel školy
  • Zástupce statutárního orgánu – zástupkyně ředitelky školy
  • Vedoucí vychovatelka
  • 2x Výchovné poradkyně
  • Speciální pedagožka
  • Pedagogičtí pracovníci
  • Ekonomka
  • Hospodářka
  • Provozní pracovníci

Organizační struktura

Zaměstnanci školy

4. Kontaktní údaje povinného subjektu

4.1 Kontaktní poštovní adresa:
Základní škola a mateřská škola Brno, Antonínská 3, příspěvková organizace
Antonínská 550/3, Veveří, 602 00 Brno

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu:
Základní škola a mateřská škola Brno, Antonínská 3, příspěvková organizace
Antonínská 550/3, Veveří, 602 00 Brno

4.3 Úřední hodiny:
ÚT, ST, ČT      7:30 – 15:00 hod.

4.4 Telefonní čísla:
tel. +420 530 508 970 – kancelář školy
tel. +420 530 508 950, 778 158 262 – ředitel školy
tel. +420 530 508 960 – zástupce ředitele školy

4.5 Fax: –

4.6 Adresa Internetové stránky:
https://www.zsantoninska.cz

4.7 Adresa e-podatelny:
zsantoninska@zsantoninska.cz
podatelna@zsantoninska.cz

4.8 další elektronické adresy:
Datová schránka: tjrmj28

Kontakty

5. Bankovní spojení

4851271122/5500

6. Identifikační číslo organizace (IČO)

48512711

7. Daňové identifikační číslo (DIČ)

Nejsme plátci DPH.

8. Dokumenty školy 

9. Žádosti o informace – místo a způsob, jak získat příslušné informace

Informace lze žádat v kanceláři školy v úředních hodinách. Podmínky a způsob poskytování stanoví zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

10. Příjem žádostí a dalších podání – kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí

Žádosti a další podání je možné doručit osobně do kanceláře školy v úřední hodiny, zaslat písemně na adresu školy, elektronicky na emailovou adresu zsantoninska@zsantoninska nebo telefonicky na telefonním čísle kanceláře školy +420 530 508 970.

11. Opravné prostředky – místo, lhůta a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutí, a to včetně výslovného uvedení požadavků, které jsou v této souvislosti kladeny na žadatele, jakož i popis postupů a pravidel, která je třeba dodržovat při těchto činnostech

Odvolání proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí.
Odvolání se podává k nadřízenému orgánu prostřednictvím povinného subjektu. Opravné prostředky lze podat na stejných adresách jako žádosti o informace – viz výše.
Odvolání lze podat pouze písemnou formou. Odvolání musí obsahovat jméno a příjmení žadatele, adresu nebo název a sídlo fyzické či právnické osoby (bylo-li o informaci žádáno jejím jménem), v čem je spatřeno porušení zákona, čeho se žadatel domáhá a podpis žadatele. Pokud všechny tyto údaje odvolání neobsahuje nebo není podáno písemně, škola odvolání odloží.

12. Seznam používaných formulářů

13. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací

14. Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž MŠMT zejména jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k MŠMT, a to včetně informace, kde a kdy jsou tyto předpisy poskytnuty k nahlédnutí.

15. Úhrada za poskytování informací

Poskytování informací dle zákona 106/1999 Sb.  a vyhledávání s tím spojené je zdarma.

15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

Úhrada za odeslání informací na adresu uvedenou žadatelem:
Výše úhrady se řídí platným sazebníkem České pošty. Náklady na balné jsou stanoveny ve výši 15,- Kč.
Úhrada za pořízení kopií:
za pořízení jedné strany černobílé kopie A4 – 1,- Kč
za pořízení oboustranné černobílé kopie A4 – 2,- Kč
za pořízení jednostranné barevné kopie A4 – 3,- Kč
za pořízení oboustranné barevné kopie A4 – 6,- Kč

Úhrada za mimořádně rozsáhlé vyhledávání:
Pokud je poskytnutí informace spojeno s mimořádně rozsáhlým vyhledáváním informace, činí náklady za každou celou hodinu a každou další započatou hodinu mimořádného vyhledávání 200,- Kč.
Celková výše úhrady za poskytnutí informací je dána součtem všech jednotlivých nákladů. Poskytnutí informace je podmíněno zaplacením požadované částky v hotovosti na pokladně školy.

15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Nebylo vydáno.

15.3 Úhrada za stejnopis vysvědčení

Za stejnopis vysvědčení stanovujeme poplatek ve výši Kč 100,–, v případě zaslání poštou 170,- Kč. Termín pro vyřízení žádosti je obvykle 5 dnů. Způsob úhrady poplatku: hotově do pokladny školy nebo na účet školy 4851271122/5500.

16. Licenční smlouvy

Žádné nejsou.

17. Výroční zpráva o činnosti školy podle § 10 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon

 

Další povinně zveřejňované informace:
Poskytnuté informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5. odst. 3 – (zatím nebyly přijaty žádné žádosti o poskytnutí informací a nebyly tudíž poskytnuty žádné odpovědi na žádosti)
Informace o zpracovaných údajích dle zákona 110/2019 Sb. zákon o zpracování osobních údajů.
Prohlášení o přístupnosti.