Poradenské pracoviště

V našem školním poradenském pracovišti působí výchovná poradkyně pro 1. stupeň, výchovná poradkyně, školní speciální pedagog, speciální pedagog, školní psycholog a metodik prevence.

Poradenské pracoviště je tým odborníků, kteří ve vzájemné spolupráci identifikují speciální vzdělávací potřeby žáků, včetně mimořádného nadání. Navrhují, připravují, realizují či pomáhají uskutečňovat podpůrná a vyrovnávací opatření. K jednotlivým žákům přistupují s ohledem na jejich individuální schopnosti a zvláštnosti.
Poradenské služby ve škole jsou poskytovány bezplatně na žádost žáků, jejich zákonných zástupců nebo pedagogů. Poradenští pracovníci spolupracují s pedagogickými pracovníky školy i zákonnými zástupci jednotlivých žáků.

Poradenské pracoviště každoročně zpracovává program poradenských služeb se specifikací činností jednotlivých členů.

Dlouhodobě se zaměřujeme na pozitivní vztahy mezi žáky, schopnost každého z žáků hodnotit se a pracovat na sobě. Žáky vedeme k přijetí vlastní odpovědnosti za vzdělávání, výsledky a k podílení na tvoření pozitivního klimatu ve třídě i škole.

                                                                                  

Výchovná poradkyně RNDr. Jiřina Sáňková
Zodpovídá za práci poradenského pracoviště, koordinuje práci týmu pracovníků poradenského pracoviště. Úzce spolupracuje s výchovnou poradkyní pro 1.stupeň (Mgr. Yvona Kořístková)

 • poradenství v oblasti vzdělávání – žáci, rodiče, učitelé
 • prevence a operativní řešení výchovných problémů
 • prevence školní neúspěšnosti
 • péče o nadané a talentované žáky
 • individuální poradenské rozhovory se žáky, učiteli
 • vedení výchovných komisí v případech závažných problémů
 • odklady školní docházky
 • spolupráce s externími subjekty edukace (PPP, SPC, lékaři, OSPOD, …)
 • evidence zpráv z psychologických a jiných odborných vyšetření
 • spolupráce na tvorbě individuálního vzdělávacího plánu a plánu pedagogické podpory
 • kariérové poradenství

 

Školní speciální pedagog Mgr. Barbora Budínová
Poskytuje podporu žákům se speciálními vzdělávacími potřebami a žákům nadaným. Pracuje s dětmi individuálně, skupinově i ve třídách. Zajišťuje rovněž krizovou intervenci.
Zodpovídá za práci s žáky s potřebou podpůrných opatření, vč. žáků nadaných.

diagnostika

 • depistážní činnost – vyhledávání žáků se spec. vzděl. potřebami, vč. žáků nadaných
 • zajištění speciálně pedagogické diagnostiky a její dokumentace
 • diagnostika klimatu tříd
 • diagnostika ve smyslu zkvalitňování výuky – spolupráce s učiteli na plánování aktivit

prevence

 • participace na plánování a realizaci preventivních aktivit školy se školním MP
 • práce se třídami jako prevence sociálně patologických jevů ve třídách
 • podpora spolupráce třídy s třídním učitelem
 • prevence neprospěchu, školního neúspěchu

intervence

 • individuální práce s dětmi na nápravě SPU
 • poradenství učitelům a rodičům v oblasti SVP
 • zajištění učebních pomůcek pro žáky s potřebou podpůrných opatření
 • vedení písemné dokumentace o žácích se speciálními vzdělávacími potřebami
 • krizová intervence – při nepřiměřených afektivních reakcích
 • při zvládání krizových životních situací
 • intervence ke zlepšování sociálního klimatu třídy
 • spolupráce s rodiči žáků
 • prevence a operativní řešení výchovných problémů
 • práce s nadanými žáky – skupinová i individuální práce s nadanými žáky, optimalizace jejich strategií učení, práce s informacemi (odpolední aktivity)
 • spolupráce s externími odborníky – PPP, SPC, lékaři, …
 • úzká spolupráce se všemi členy ŠPP

 

Školní metodik prevence – Mgr. Václav Káňa
Zodpovídá za obsah a průběh primárně preventivních aktivit na škole.

 • poradenská a informační činnost v oblasti prevence sociálně patologických jevů
  /kouření, alkohol, drogy, šikana/ pro žáky, rodiče, učitele
 • zpracování a každoroční aktualizace minimálního preventivního programu školy
 • zajištění a organizace preventivních programů pro třídní kolektivy
 • spolupráce s organizacemi pracujícími v oblasti prevence sociálně patologických jevů
 • řešení problémů sociálně patologických jevů ve škole
 • vedení písemných záznamů o frekvenci a charakteru výskytu zneužívaní návykových látek žáky
 • spolupráce se všemi členy týmu ŠPP
 • spolupráce s Městskou policií a Policií ČR na preventivních programech
 • monitoring výskytu sociálně patologických jevů ve škole
 • spolupráce s třídními učiteli
 • realizace dotazníkových šetření a anket

 

Školní psycholog – Mgr. Monika Skutková

Poskytuje psychologickou podporu žákům, rodičům a pedagogům – individuálně, i v rámci práce s třídními kolektivy, podílí se na vytváření pozitivního klimatu tříd i školy.

 • individuální psychologické konzultace a psychologické poradenství pro žáky, rodiče a učitele
 • krizová intervence
 • realizace preventivních programů pro třídy zaměřených na prevenci sociálně patologických jevů, tmelení kolektivů a podporu kamarádských vztahů, psychohygienu, efektivní učení a programů na zakázku třídních učitelů
 • podpora zdravého klimatu tříd a školy
 • spolupráce na diagnostice klimatu tříd (dotazníková šetření, pozorování klimatu tříd,…)
 • spolupráce na IVP s dalšími členy ŠPP
 • podpora efektivního učení žáků a prevence neúspěchu
 • spolupráce na adaptačních programech pro žáky 
 • profesní orientace pro zájemce z 8. a 9. tříd
 • úzká spolupráce se všemi členy ŠPP
 • spolupráce s externími odborníky (PPP, SPC, kliničtí psychologové, lékaři…)

 

Speciální pedagog – Mgr. Klára Doušková
Speciální pedagog zajišťuje výuku předmětu speciálně pedagogické péče (PSPP).

V rámci PSPP:

 • individuálně či v malých skupinách (do 4 dětí) pracuje s žáky na nápravě specifických poruch učení
 • poskytuje podporu žákům se speciálními vzdělávacími potřebami
 • provádí speciálně pedagogickou diagnostiku

Dále se podílí na:

 • poradenství učitelům a rodičům v oblasti specifických poruch učení
 • zajištění učebních pomůcek pro žáky s potřebou podpůrných opatření
 • vedení dokumentace o žácích se speciálními vzdělávacími potřebami
 • prevenci školního neúspěchu, neprospěchu
 • prevenci a řešení výchovných problémů
 • krizové intervenci

Spolupracuje s:

 • členy ŠPP
 • učiteli
 • externími odborníky – PPP, SPC, …
 • rodiči žáků