Úvodní slovo ředitele školy

Vážení rodiče, dovolte mi, abych vás pozdravil v souvislosti s mým nástupem do funkce ředitele školy.

V úvodu bych rád poděkoval odcházejícímu vedení školy – panu řediteli Trněnému a paní zástupkyni Borkovcové – za dlouholetou práci, kterou pro naši školu vykonali a popřál jim, aby zasloužený odpočinek trávili pouze tím, co jim dělá radost.

Převzal jsem školu s historií sahající do předminulého století, školu s více než padesátiletou tradicí rozšířené výuky cizích jazyků, školu naplněnou žáky, které vzdělává stabilní a kvalifikovaný pedagogický sbor, školu v klidném prostředí centra města, která prošla rozsáhlou rekonstrukcí, školu spolupracující se vzdělávacími institucemi doma i v zahraničí, školu, která je aktivní v projektech a má výsledky v soutěžích. Výše zmíněné zavazuje.

Školní vzdělávací program školy byl v minulosti nazván „Výhra pro naše děti“.  Výhrou pro každé dítě – v oblasti vzdělávání – je kompetentní a motivovaný pedagog, který má vytvořeny podmínky pro to, aby efektivně naplňoval individuální vzdělávací potřeby každého žáka. Výhrou pro každého rodiče, pedagoga i dítě je bezpečné vzdělávací prostředí založené na vstřícné a efektivní komunikaci. Výhrou pro každou školu je spolupracující a tolerantní rodič.

Školní vzdělávací program „Výhra pro naše děti“, resp. školní kurikulum ZŠ Antonínská v nejširším slova smyslu, akcentující jazykovou výuku, školní kurikulum, které je realizováno v prostředí „učící se organizace“ zaměřené na každé naplno a radostně se učící dítě, představuje potenciál k dalšímu rozvoji školy.

Vážení rodiče, přeji vám i vašim dětem mnoho úspěchů ve školním roce 2017/18.

Mgr. Libor Tománek, ředitel školy