Zápis do první třídy pro školní rok 2024/2025

Vážení rodiče, vítejte, jsme rádi, že se zajímáte o přijetí Vašeho dítěte na naši školu.

Pro školní rok 2024/2025 otvíráme tři první třídy a přijímáme celkem 66 dětí. Angličtinu i němčinu vyučujeme vždy ve třech jazykových skupinách. Průměrný počet žáků ve skupině se pohybuje kolem jedenácti. U zápisu budete pro své dítě cizí jazyk závazně volit.

Zápis proběhne v budově školy:

v pátek 26. dubna 2024, 14.00 – 18.00 hodin
v sobotu 27. dubna 2024, 9.00 – 12.00 hodin

Doporučujeme rezervovat čas zápisu v rezervačním systému na webu http://zapisdozs.brno.cz

K zápisu je nutné vzít:

 1. platný občanský průkaz jednoho z rodičů (pokud je trvalé bydliště dítěte jiné, tak i doklad o trvalém bydlišti dítěte)
 2. rodný list dítěte
 3. elektronickou žádost

Jak na elektronickou žádost

 1. Navštivte úvodní stránku http://zapisdozs.brno.cz  (předpokládaný termín otevření Magistrátem města Brna pro nový školní rok je 16.3.2024)
 2. Zadejte číslo pojištěnce dítěte a stiskněte tlačítko [Pokračovat]
 3. V případě, že jste cizinec a nemáte průkaz pojištěnce zdravotní pojišťovny, pokračujte klikem na odkaz „Nemám číslo pojištěnce dítěte?“.
 4. Vyplňte formulář, který je rozdělen do několika sekcí, pro zadání údajů dítěte a zákonných zástupců.
 5. Po úspěšném vyplnění formuláře se dostanete na stránku „údaje žádosti o přijetí“, kde naleznete shrnutí vyplněných informací a možnost otevřít či stáhnout žádost ve formátu PDF.
 6. Po stisku tlačítka [Změnit údaje žádosti o přijetí​] se dostanete na formulář, kde je možné údaje upravit a opětovně uložit.

Zkontrolujte si číslo žádosti (pravý horní roh stránky). Pokud máte z nějakého důvodu na vygenerovaných žádostech různé číslo, tak do školy odevzdejte pouze jednu verzi se stejným číslem žádosti.

Opětovný přístup k údajům dítěte si můžete ochránit dodatečným zadáním vlastního hesla.

 

Kritéria přijímání k povinné školní docházce

Ředitel Základní školy a mateřské školy Brno, Antonínská 3, příspěvková organizace, stanovil níže uvedená kritéria pro přijímání dětí k plnění povinné školní docházky:

 1. Děti s místem trvalého pobytu ve spádovém obvodu školyjsou v souladu s §36 odst. 7 zákona 561/2004Sb. (školský zákon) přijímány přednostně.
  • V případě, že počet uchazečů o přijetí k plnění PŠD s trvalým pobytem ve spádovém obvodu školy přesáhne počet volných míst, rozhodne o pořadí přijetí los. Losována budou registrační čísla, která byla dětem přidělena u zápisu do základní školy. Losování se zúčastní vedení školy a alespoň jeden člen školské rady.
 2. Děti s místem trvalého pobytu mimo spádový obvod školybudou přijímány do naplnění počtu volných míst v následujícím pořadí:
  • děti, které mají ve škole sourozence, v následujícím pořadí:
   • více sourozenců na škole – v pořadí podle jejich počtu od největšího po nejmenší
   • jeden sourozenec
   • los
 • děti navštěvující MŠ Bayerova, která je programově součástí vzdělávacího subjektu s rozšířenou výukou cizích jazyků
  • los
 • zájem o alternativní vzdělávací program – program rozšířené výuky dvou světových cizích jazyků od 1. ročníku (Aj od 1. ročníku, nebo Nj od 1. ročníku).
  • při rozhodování bude přihlédnuto k volné kapacitě ve skupinách anglického a německého jazyka
  • los

 

Zařazování žáků do jazykových skupin

 1. Děti s místem trvalého pobytu ve spádovém obvodu školy– škola při zařazení žáka do jazykové skupiny zohlední přání zákonného zástupce. V případě, že počet zájemců mezi uchazeči s trvalým pobytem ve spádovém obvodu školy o výuku jednoho, nebo druhého cizího jazyka přesáhne počet volných míst ve skupinách těchto jazyků, rozhodne los.

Příklad: Obvykle nabízíme 66 volných míst ve třech prvních třídách, tj. 33 míst ve třech anglických jazykových skupinách a 33 míst ve třech německých jazykových skupinách. Přesáhne-li počet zájemců o jeden z jazyků nabízenou kapacitu, škola vylosuje ze všech zájemců o tento jazyk 33 žáků. Nevylosovaní žáci budou zařazeni do skupiny druhého cizího jazyka.

 1. Děti s místem trvalého pobytu mimo spádový obvod školy– škola s ohledem na kapacitu volných míst ve skupinách cizích jazyků přihlédne k přání zákonného zástupce a k okolnostem hodným zvláštního zřetele (např. se jedná o znalost některého z vyučovaných cizích jazyků).
 2. V případě, že počet zájemců o výuku jednoho, nebo druhého cizího jazyka přesáhne počet volných míst ve skupinách těchto jazyků, rozhodne los.
 3. Žáci přijatí do 1. ročníku jsou v rámci jednoho cizího jazyka zařazováni do skupin tohoto cizího jazyka dle neutrálních kritérií (třída, abeceda, …).

 

Spádový obvod (bude aktualizováno 15.3.2024 v návaznosti na novou vyhlášku):

Antonínská, Botanická po ul. Burešova (č. 1 lichá, po č. 18 sudá), Cihlářská po ul. Burešova (od začátku po č. 21 lichá, po č. 42 sudá), Janáčkovo nám., Kounicova po ul. Sokolská (od začátku po č. 51 lichá, po č. 22 sudá), Lidická po ul. Burešova (od začátku po č. 63 lichá), Mášova, Mezírka, Slovákova, Smetanova.

Odklad povinné školní docházky

 • S žádostí se prosím dostavte v termínu řádného zápisu viz výše. O odklad musí zákonný zástupce dítěte písemně požádat do 30. 4.  příslušného kalendářního roku, kdy má dítě zahájit povinnou školní docházku.
 • S sebou je nutné vzít:
 • platný občanský průkaz jednoho z rodičů (pokud je trvalé bydliště dítěte jiné, tak i doklad o trvalém bydlišti dítěte)
 • rodný list dítěte
 • elektronickou žádost
 • K žádosti je nutné přiložit:
  1. vyjádření školského poradenského zařízení (tj. pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálně pedagogického centra)
  2. vyjádření dětského lékaře nebo klinického psychologa

 

Důležité odkazy – nepřehlédněte:

Sdělení ředitele školy k zápisu do 1. ročníku -ZDE-
O škole – stručně  -ZDE-
K výuce cizích jazyků  -ZDE-
Němčina jako první cizí jazyk  -ZDE-
Směrnice pro přijímání žáků k základnímu vzdělávání -ZDE-
Desatero pro rodiče dětí předškolního věku -ZDE-