ZÁPIS do 1. ročníku 2020/2021

Vážení rodiče, těší nás Váš zájem o naši školu. Co Vám a Vašemu dítěti můžeme a chceme nabídnout naleznete -ZDE-.

Co je nutné udělat pro to, aby Vaše dítě mohlo být přijato do 1.ročníku na naší škole:

V souladu s Opatřením MŠMT k zápisům do základních škol pro rok 2020/21 proběhne zápis do 1. ročníku na Základní školu Antonínská bez osobní přítomnosti dětí formou doručení žádosti o přijetí řediteli školy. Žádosti o přijetí budeme přijímat  v termínu 15.4 – 22.4. 2020.

A) Jak bude žádost vypadat, co bude obsahovat?

 • Žádosti o přijetí najdete a vyplníte na portále pro zápis do ZŠ: http://zapisdozs.brno.cz
 • Žádost vytiskněte a podepište, k žádosti přiložte kopii rodného listu (prostá kopie)
 • Do žádosti uveďte Vaši preferenci prvního cizího jazyka Aj/NJ – NUTNÉ!
 • Do žádosti uveďte okolnosti podstatné vzhledem ke kritériím přijímání – sourozenec ve škole, dítě navštěvuje MŠ Bayerova (součást MŠ a ZŠ Brno, Antonínská 3)
 • Do žádosti uveďte zájem o školní družinu

Poznámky:
1) Je nutné vyplnit elektronickou žádost k přijetí k základnímu vzdělávání na  http://zapisdozs.brno.cz. Žádost obsahuje jedinečný číselný identifikátor. Registrace v centrálním systému města Brna (číselný identifikátor) je podmínkou pro evidenci žádosti o přijetí. V žádosti vyplňte email i telefon pro rychlou komunikaci. (oba údaje)
2) doplňkové informace uveďte v záhlaví žádosti, pokud rodič tyto údaje u přihlášky neuvede, nemůže být na tyto skutečnosti brán zřetel.
3) pokyny k vyplnění žádosti ZDE-.

B) V případě, že žádáte o odklad povinné školní docházky

 • Máte-li vyjádření školského poradenského zařízení (tj. pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálně pedagogického centra) a vyjádření dětského lékaře (nebo klinického psychologa), přiložte tyto dokumenty k žádosti o odklad a žádost doručte do školy v termínu zápisu výše uvedenými způsoby
 • Nemáte-li vyjádření školského poradenského zařízení (tj. pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálně pedagogického centra) a vyjádření dětského lékaře (nebo klinického psychologa), je nutné doručit do školy žádost o odklad i žádost o přijetí, přičemž povinné přílohy žádosti o odklad doručíte do školy v nejbližším možném termínu.

C) Jakým způsobem lze žádost doručit?

 • prostřednictvím datové schránky (datová schránka školy: tjrmj28)
 • e-mailem zsantoninska@zsantoninska.cz se zaručeným elektronickým podpisem podatele (prostý e-mail nelze akceptovat)
 • poštou
 • vhozením do schránky na hlavních vstupních dveřích do budovy školy na ulici Botanická – schránka bude vybírána několikrát denně
 • v případě potřeby osobního jednání se na nás obraťte prostřednictvím zprávy na zsantoninska@zsantoninska.cz

Poznámky:
1) Příjem žádosti obratem, nejpozději následující pracovní den, potvrdíme prostřednictvím kontaktů, které v žádosti uvedete
2) Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

D) Kdy a jak se dozvíte výsledky?

 • Výsledky budou zveřejněny v zákonné lhůtě dle správního řádu (do 30 dnů od podání žádosti ke vzdělávání).
 • Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí k základnímu vzdělávání bude zveřejněno v elektronickém systému. Seznam přijatých žáků (pod číslem přihlášky) bude vyvěšen také na webových stránkách školy a ve vestibulu školy.
 • Rozhodnutí o nepřijetí si můžete vyzvednout v době , která bude upřesněna.

E) Další důležité informace týkající se zápisu

F) V případě dotazů se na nás obraťte na adrese zsantoninska@zsantoninska.cz